KOMUNITETI

TRAJNIM PËR LIDERSHIP PËR TË RINJËT

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Fundjavën e 18, 19 dhe 20 nëntorit 2022, organizata Romtegra realizoi trajnimin për të rinj e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Roma Mahallë në Mitrovice, të mbajtur në hotelin “Abi Green” në Prevalle/Prizren. Rreth 20 vajza dhe djem të rinjë ishin pjesë e këtij trajnimi dyditor, i cili pati një program të fokusuar në leadership, avokim, të drejtat e njeriut dhe storie suksesi të trajnerve pjesëmarrës. Trajnerët e këtij trajnimi ishin figura të njohura të komunitetit rom, kryesisht nga Shqipëria dhe Kosova, me një bagazh të angazhimit në shoqerinë civile, media ashtu edhe politik, figura që kanë njohuri dhe përvojë, e cila duhet përcjellur tek gjeneratat e reja.

Gjatë këtyre dy ditëve të trajnimit të rinjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian mësuan se si të jenë liderë të së ardhmës, për idetë e avokimit dhe format e ndryshme të aktivizmit. Të gjithë këto njohuri, të rinjtë patën mundësi t’i përthithin nga trajnerët si Tefik Mahmuti, Brisilda Taco, Gazmen Salijeviq dhe Indra Jashari.

Ajo që duhet theksuar për këtë trajnim është se të rinjtë morën pjesë në mënyrë interaktive duke shprehur idetë dhe përceptimet e tyre dhe me njohuritë e reja që patën mundësi të vjelin nga ky trajnim, dolën shumë të kënaqur dhe optimist për të ardhmen e tyre.

Ky trajnim është organizuar nga organizata Romtegra në kuadër të projektit “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza 2”, i përkrahur nga UNMIK-u.

TRENINGO VASH LIDERSHIPI VASH O TERNE
Ko agor e kurkesko pe 18, 19 thay 20 novembri 2022, organizacia Romtegra realizingya treningo vash o terne e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya kotar e Roma Mahala ani Mitrovica, adikerdo ano hoteli “Abi Green” ano Prevalaci/Prizren. Pashe 20 terne qhaya thay qhave sine kotor akale duy divune treningesko, kova sinele yekh program fokusimo ano lidershipi, avokipe, manushenge hakaya thay sukseseske storie e kotorleutne trenerengo. Trenerya ano akava treningo sine penjarde figure e romane komunitetesko,may but kotar Albania thay Kosova, yekhe bagazheya e angazhipesko ano civiluno malipe, medie thay politika, figure kay silen janipe thay eksperienca, koya musay te phiravgyol ko neve generacie.

Ano akala duy dive ano treningo o terne e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo siklile sar te oven liderya e avipesko, vash ideye e avokipeske thay ververutne forme e aktivizmeske. Sah akala janipya, o terne sinelen shaipe te len kotar o trenerya sar Tefik Mahmuti, Brisilda Taco, Gazmen Salijeviq thay Indra Jashari.

Odova so musay te mothavgyol ano akava treningo sito kay o terne lele kotor ani interaktivuni rig mothavindoy o ideye thay percepciye thay e neve janipyencar kay lele ano akava treningo, ikliste but qalarde thay optimistya vash olengo avipe.

Akava treningo organizisalo kotar e organizacia Romtegra ano rami e proyektesko “Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunityetengo ano regioni e Mitrovicako – Faza 2”, phikoimo kotar UNMIK.

TRENING LIDERSTVA ZA MLADE
Organizacija Romtegra je tokom vikenda 18, 19. i 20. novembra 2022. godine sprovela obuku za mlade romske, aškalijske i egipćanske zajednice iz romske mahale u Mitrovici, održanu u hotelu „Abi Green“ u Prevalac/Prizren. Oko 20 mladih devojaka i dečaka bilo je deo ovog dvodnevnog treninga, koji je imao program fokusiran na liderstvo, zagovaranje, ljudska prava i uspešne priče trenera koji su učestvovali. Predavači ovog treninga su bile poznate ličnosti romske zajednice, uglavnom iz Albanije i Kosova, sa iskustvom u civilnom društvu, medijima i politici, ličnosti koje imaju znanje i iskustvo koje treba preneti na nove generacije.

Tokom ova dva dana obuke, mladi ljudi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana naučili su kako da budu budući lideri, o idejama zastupanja i različitim oblicima aktivizma. Sve ovo znanje mladi su imali priliku da upiju od trenera kao što su Tefik Mahmuti, Brisilda Taco, Gazmen Salijević i Indra Jašari.

Ono što treba istaći u vezi sa ovom obukom jeste da su mladi učestvovali interaktivno izražavajući svoje ideje i percepcije i sa novim saznanjima koja su stekli na ovom treningu, izašli su veoma zadovoljni i optimistični u pogledu svoje budućnosti.

Ovu obuku organizovala je organizacija Romtegra u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza 2“, uz podršku UNMIK-a.

YOUTH LEADERSHIP TRAINING
On the weekend of November 18, 19 and 20, 2022, the Romtegra organization carried out training for young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities from Roma Mahalle in Mitrovica, held at the “Abi Green” Hotel in Prevalle/Prizren. About 20 young girls and boys were part of this two-day training, which had a program focused on leadership, advocacy, human rights and the success stories of the participating trainers. The trainers of this training were well-known figures of the Roma community, mainly from Albania and Kosovo, with a background of engagement in civil society, media and politics, figures who have knowledge and experience, which should be passed on to the new generations.

During these two days of training, young people from the Roma, Ashkali and Egyptian communities learned how to be future leaders, about advocacy ideas and different forms of activism. The young people had the opportunity to absorb all this knowledge from coaches such as Tefik Mahmuti, Brisilda Taco, Gazmen Salijević and Indra Jashari.

What should be emphasized about this training is that the young people participated interactively expressing their ideas and perceptions and with the new knowledge they were able to gain from this training, they came out very satisfied and optimistic about their future.

This training was organized by the Romtegra organization within the project “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian Communities in the region of Mitrovica – Phase 2”, supported by UNMIK.

Florentina Jahja & Suad Gashijan