NEVIPE

15 qhaya kerna praktika ano Kosovake instituciye prekal KCPS

  • 10 months ago
  • By Romtegra

Etleva Zeneli, si phiravutni ano Centro vash Kosovako Polyengo Studiripe, kote vash o RTK, mothavgya kay prekal akva programi resle te kotorleinen 15 qhaya kotar o romano, ashkaliyengo thay egipqanyengo komuniteti ano Kosovake instituciye odola privat thay publikune.

“Aktualipeya menajinava yekh proyekti vash diversiteti e tregosko ani buti vash komunitetya. Akava proyekti financningola kotar Ambasada e Holandaki ani Kosova. Resipe si te mothavgyol nabutyaripasko gendo e haricune komunitetyengo thay therla resipe vash te ledeinel e publikune thay privat sektoreya”, potencingya Etleva.

Oy mothavgya vi soske forcirena may buderi juvlen ano akava butyaripasko aspekti.

‘’Jangyola kay problemya kolencar araklona komunitetya siton buderune, numay akava ko juvla mothavgyola may buderi, feri so diskriminipe polyuno thay etnikuno sito duy ver may buderi’’, potencingya Zeneli.

Praktikaluni buti 15 yuvla: roma ashkalie thay egipqnaya, yekhune siton decizime ano publikune thay privat sektorya, decizime siton ano profilizime thana. O proyekti si te lungyargyol vash 4 qhona e shaipeya vash lungayripe.

Denis Galushi, RTK-Radio