NEVIPE

TRAJNIM PËR EDUKIM MEDIAL NË MITROVICË

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Me datë 04.02.2023 në Mitrovicë është mbajtur trajnimi për të rinjët,  mësimdhënësit, studentët dhe aktivistët e shoqërisë civile të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian lidhur me lajmet e rreme, kërcënimet që vijne nga lajmet e rreme dhe dezinformata.

Në këtë trajnim është diskutuar për identifikimim e lajmeve të rreme, analizimi i burimeve dhe verifikimi i lajmeve. “Ky trend po prek secilin në shoqëri dhe duhet që të punohet në identifikimin dhe verifikimin e lajmeve”. Kështu ka thënë trajnerja Linda Baleta gjatë trajnimit me mësimdhënës dhe nxënës të nivelit të mesëm shkollor, me temën ‘Keqinformimi, dezinformimi dhe informimi keqdashës’, në kuadër të projektit ‘Edukimi medial për mësimdhënësit dhe nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Kso lloj trajnime do të mbahen në vazhdimësi me qëllim të vetëdijesimit kunder dezinformimit. Projekti “Edukimi mediatik për mësimdhënësit, studentët dhe aktivistët e shoqërisë civile të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë” është mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.

TRENINGO VASH MEDIALUNO EDUKIPE ANI MITROVICA

Pe data 04.02.2023 ani Mitrovica adikerdilo o treningo vash o terne, sikavne, studentya thay aktivistya e civilune malipesko e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo pahgnlo e hohavne nevipyenca, studentya thay aktivistya e civilune malipesko e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo phanglo e hovande nevipyencar, darakeripya kay avena kotar hohavne nevipya thay dezinformacie.

Ano akava treningo diskutisalo vash identifikipe e hohavne nevipyengo, analiza e resursyengi thay verifikipe e nevipyengo. “Akava trendi qalavela sakaste ano malipe thay musay te kergyol buti ano identifikipe e nevipyengo”. Ayekha vakegrya e trenera Linda Baleta ano kedipe e sikavnenca thay siklovnencar e mashkarune shkolengo e tema ‘Hohavne nevipya, dezinformipe thay nashukarni informipe’, ano rami e proyektesko ‘Medialuno edukipe vash sikavne thay siklovne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo”.

Ayekha treningya ka adikergyon ano lungyaripe e resipeya e vazdipesko e godinipesko vahs dezinfomripe. Proyekti “Medialuno edukipe vahs sikavne, studentya thay aktivistya e civilune malipesko e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo  ani Kosova” phikongyola kotar Ambasada e Yekhune Amerikake Themyengi  ani Prishtina.

OBUKA ZA MEDIJSKO OBRAZOVANJE U MITROVICI

Dana 04.02.2023. u Mitrovici je održana obuka za mlade ljude, nastavnike, studente i aktiviste civilnog društva romske, aškalijske i egipćanske zajednice u vezi sa lažnim vestima, pretnjama koje potiču od lažnih vesti i dezinformacijama.

Na ovom treningu razgovaralo se o identifikaciji lažnih vesti, analizi izvora i verifikaciji vesti. “Ovaj trend utiče na sve u društvu i mora se raditi na identifikaciji i verifikaciji vesti”. Ovo je rekla trener Linda Baleta tokom obuke sa nastavnicima i učenicima srednjih škola, na temu „Lažne vesti, dezinformacije i zlonamerne informacije“, u okviru projekta „Medijsko obrazovanje za nastavnike i učenike romske, aškalijske i egipćanske zajednice“. .

Takve obuke će se održavati u kontinuitetu u cilju podizanja svesti protiv dezinformacija. Projekat „Medijsko obrazovanje za nastavnike, učenike i aktiviste civilnog društva zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu“ podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini.

TRAINING FOR MEDIA EDUCATION IN MITROVICA

On 04.02.2023 in Mitrovica, training was held for young people, teachers, students and civil society activists of the Roma, Ashkali and Egyptian communities regarding fake news, threats that come from fake news and misinformation.

Identification of fake news, analysis of sources and verification of news were discussed in this training. “This trend is affecting everyone in society, and we need to work on identifying and verifying the news.” This is what trainer Linda Baleta said during the training with teachers and students of secondary school level, on the topic of ‘Misinformation, disinformation and malicious information’, within the project ‘Media education for teachers and students of Roma, Ashkali and Egyptian communities.

These kind of trainings will be held continuously in order to raise awareness against disinformation. The project “Media education for teachers, students, and civil society activists of the Roma, Ashkali, and Egyptian communities in Kosovo” is supported by the United States Embassy in Prishtina.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN