NEVIPE

TAKIMI ME GRA DHE VAJZA PËR VAKSINIM

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Më 30 Janar 2023 u mbajt takimi me gra dhe vajza në qendren edukative në lagjën e Romëve në Mitrovicë ku kane marrë pjesë rreth 15 gra të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Në këtë takim kanë marre pjesë dy mjeke nga Spitali Rajonal i Mitrovicës të cilët kanë ndarë informacione për gra dhe vajza të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për vaksinim. Gjithashtu gjatë takimit janë shpërndarë pako higjienike.

Takimi është organizauar nga organizata Balkan Sunflowers.

KEDIPE E JUVLENCA THAY ROMENCA VASH VAKSINIPE

Pe 30 Yanuari 2023 adiekrdilo kedipe e qhayenca thay romnenca ano edukativuno centro ani Romani mahala ani Mitrovica kote lele kotor pashe 15 juvla e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya.

Ano akava kedipe lele kotor duy saslarne kotar Refionaluni Saslaripesko kher ani Mitrovica kola ulavde informacie vash juvla thay qhaya e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya. Ayekah vi ano kedipe ulavdile o higienake paketya.

Kedipe sito organizimo kotar organizacia Balkan Sunflowers.

SASTANAK SA ŽENAMA I DEVOJČICAMA RADI VAKCINACIJE

Dana 30. januara 2023. godine održan je sastanak sa ženama i devojkama u obrazovnom centru u romskom naselju Roma Mahala U Mitrovici na kome je učestvovalo oko 15 žena iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Na ovom sastanku su učestvovala dva lekara iz Regionalne bolnice u Mitrovici, koji su podelili informacije o vakcinaciji žena i devojčica iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Tokom sastanka podeljeni su i higijenski paketi.

Sastanak je organizovala organizacija Balkan Sunflowers.

MEETING WITH WOMEN AND GIRLS FOR VACCINATION

On January 30, 2023, a meeting was held with women and girls at the educational center in the Roma neighborhood in Mitrovica where about 15 women from the Roma, Ashkali and Egyptian communities participated.

Two doctors from the Regional Hospital of Mitrovica participated in this meeting, who shared information about vaccination for women and girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities. Hygiene packages were also distributed during the meeting.

The meeting was organized by the organization Balkan Sunflowers.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN