NEVIPE

Super romano talenti Elvir Gashijani hraminla profesinoluno lekanipe e KF Lapeya

  • 5 months ago
  • By Romtegra
Ani oficiyaluni qham KF Lapi hraminla, Siyam loshale te da informipe kay reslam te kera ledeipe 2 bersh e opsiya vash phiravipe vi kova aver bersh yek may laco mashkarkhelutno thay may talentirmo ani Kosova 16-bershuno, Elvir Gashijani, ov sine kotor KF 2 Koriku, kote khelgya sar trin kategoriye: Senior, Junior thay Kadet.
Ano ovipe e Direktoresko nevo sportesko, Mentor Zhdrelles: Gashijani ov kergya neve bajakya ani piri kariyera kote akana gendinava kay bazeringya piri kariyera e KF Lapyea vash o sebepi kay kergya akana ledeyipe e Lapeya.
Ini seske Gashijani kote sinole but ofertya kotar sa o ekipe ani amari Superliga vi kotar o rayoni, sulmusi ano sasto rig thay mashkarkhelutno akceptingya yek oferta amare klubeya vash piri kariyera.
Versave statistike kotar e Elvir Gashi, e 2 juleya ediciya kote muklam pale:
E ekipa senior: 15 khelipya, 812’ khelunte dakike, 3 asistya, 3 penaltiye triufinde
E ekipa junior: 11 khelipya, 815; khelutne dakike, 5 golya thay 5 asistya
E ekipa Kadetya: 9 khelipya, 731’ khelutne dakike, 7 golya thay 8 asistya.
Ani yaver rig KF Lapi hraminla shukar alo amaro nevo talenti KF Lapi mangela baht thay suksesi oleske, kote e publika shay te ajukerol pandar hari vash te dikol leski magiya.