ECR

Ndikimi i krizës ekonomike te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe mbështetja institucionale! / Qalavipe e ekonomikuna krizako ko romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya thay institucionaluno phikoipe!

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!