MEDIA

Emisia React – Pako vash Ekonomikuno Rivazdipe ani Kosova thay azhutipe vash romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian!