NEVIPE

Avokues të rinjë takohen me Avokatin e Popullit në Mitrovicën Veriore dhe Zyra për Drejtat e Njeriut

  • 5 months ago
  • By Romtegra

Grupi i avokuesve të rinje nga komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga komuna e Mitrovicës janë takuar me zyrtarën e zyrës së Avokatit të Popullit në Mitrovicën veriore si dhe me zyrtarën e Zyrës per Drejtat e Njeriut në komunën e Mitrovicës jugore. Qëllimi i takimit ishte informimi i avokuesve të rinjë për punën që e bejnë këto zyre për të dalur në ndihmë qytetarëve në fusha të ndryshme.

Avokuesit e rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë njoftuar nga Miljana Śćekić, zyrtare e Avokatit të Popullit në Mitrovicën veriore për mundësit që ofron zyrja për adresimin e problemeve të qytetarëve përmes ankesave dhe kërkesave.

Gjithashtu, avokuesit e rinjë kanë diskutuar me Besa Veseli, zyrtare për Barazi Gjinore në Zyrën për Drejtat e Njeriut në komunën e Mitrovicës jugore. Avokuesit e rinjë kanë njoftuar zyrtarën për problemet me të cilat ballafaqohen pjesëtaret e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe ushtrimi i ndikimit të avokuesve të rinje në adresimin e këtyre problemeve në institucione të ndryshme. Zyrtarja Veseli ka thënë se gjithmonë është e gatshme për bashkëpunim dhe ndihmë për këto komunitete.

Ky aktivitet është mundësuar në kuadër të komponentës për drejtat e njeriut të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

Terne avokantya arakhlile e Populaciake Avokateya ani Mitrovica thay Ofisi vash Manushikane Hakaya

Grupa e terne avokantyengi kotar Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya kotar e Mitrovicaki komuna arakhlile e sevalutneya e ofisesko e Populaciake Avokatesko ani vrdloriguni Mitrovica sar ini e sevalutna kotar Ofisi vash Manushikane Hakaya ani komune e yuguna Mitrovicaki. Resipe e kedipesko sine informipe e terne avokantyengo vash e buti kay kerla akava ofisi vash te iklon ano azhutipe e dizunenge ano ververutne umala.

Terne avokantya e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo informisale kotar e Miljana Śćekić, sevlautni e Populaciake Avokatesko ani vrlorgiuni Mitrovica vash shaipya kay dela o ofisi ano adresipe e problemengo e dizunengo prekal rovlarinya thay mangipya.

Ayekha vi, terne avokantya diskutinde ini e Besa Veseli, sevalutni vahs Polyune Yekhipya ano Ofisi vahs Manushikane Hakaya ni yuguni Mitrovica. O terne avokantya informinde e sevalutna vash problemya kolencar arakhlona o jene komunitetengo Roma, Ashkalie thay Egipqanya thay phiravipe e qalavipesko kotar terne avokantya ano adresipe akale problemengo ano ververutne institucie. Sevalutni Veseli vakergya kay savaht sitoy gatisardi vahs ledeip thay azhutipe vahs akala komunitetya.

Akava aktiviteti ulo shauyutni ano rami e komponentako vash manushikane hakaya e proyektesko kay phiravla e Romtegra “Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyhbe komunitetengi ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

Mladi advokati se sastali sa Ombudsmanom u Severnoj Mitrovici i Kancelarija za ljudska prava

Grupa mladih advokata iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz opštine Mitrovica sastala se sa pravnicom kancelarije Ombudsmana u severnoj Mitrovici kao i sa službenikom Kancelarije za ljudska prava u opštini južna Mitrovica. Svrha sastanka je bila da se mladi advokati upoznaju sa radom ove kancelarije za pomoć građanima u različitim oblastima.

Mladi zastupnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana su obavešteni od Miljane Śćekić, pravnica u kancelariji Ombudsmana u Severnoj Mitrovici za mogućnosti koje nudi kancelarija za rešavanje problema građana putem žalbi i zahteva.

Pored toga, mladi advokati su razgovarali sa Besom Veseli, službenikom za rodnu ravnopravnost u Kancelariji za ljudska prava u opštini južna Mitrovica. Mladi advokati su obavestili zvaničnika o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici romske, aškalijske i egipćanske zajednice i uticaju mladih advokata na rešavanje ovih problema u različitim institucijama. Zvaničnca Veseli je rekla da je uvek spremna za saradnju i pomoć ovim zajednicama.

Ova aktivnost je omogućena u okviru komponente ljudskih prava projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

Young advocates meet with the Ombudsperson in North Mitrovica and the Office for Human Rights

The group of young advocates from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from the municipality of Mitrovica have met with the official of the Ombudsperson office in northern Mitrovica as well as with the official of the Office for Human Rights in the municipality of southern Mitrovica. The purpose of the meeting was to inform young advocates about the work done by this office to help citizens in various fields.

Young advocates of Roma, Ashkali and Egyptian communities have been notified by Miljana Śćekić, official of the Ombudsperson in North Mitrovica for the opportunities offered by the office for addressing citizens’ problems through complaints and requests.

In addition, the young advocates discussed with Besa Veseli, Gender Equality Officer in the Office for Human Rights in the municipality of south Mitrovica. The young advocates have informed the official about the problems faced by the members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities and the exercise of the influence of the young advocates in addressing these problems in different institutions. Official Veseli has said that she is always ready for cooperation and help for these communities.

This activity has been made possible within the human rights component of the Romtegra NGO project for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the Mitrovica region – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTIA JAHJA&SUAD GASHIJAN