NEVIPE

Aktivitete edukativo kulturore në Mitrovicë

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Në shkollën fillore “Bedri Gjinaj” në komunën e Mitrovicës sot janë zhvilluar aktivitete edukativo kulturore nga organizata Romtegra në bashkëpunim me shkollen e lartë përmendur.

Në shkollë është realizuar ekspozita e vizatimeve nga nxënësit e komuniteteve të ndryshme që e vijojne mësimin në shkollën “Bedri Gjina”. Tema e vizatimeve ishte për të drejtat e femijeve dhe të drejtat e njeriut. Gjithashtu, në këtë ekspozitë u prezantuan edhe veprat e piktorit të talentuar 12 vjeçar Shpend Misini nga Prizreni dhe vizatimet nga qendra mësimore e lagjës Adem Voca.

Pas ekspozites në sallën e shkollës është luajtur shfaqja teatrale për fëmijë “Djaloshi kokëfort” nga aktoret e Teatrit rom “Nexhip Menekshe” nga Prizreni dhe këtë shfaqje kanë përcjellur rreth 100 femijë të komuniteteve nga shkolla e përmendur dhe lagjja “Adem Voca”.

Këto aktivitete janë mundësuar në kuadër të komponentës për drejtat e njeriut të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

Edukativune thay kulturune aktivitetya ani Mitrovica

Ani fundoni shkola “Bedri Gjinaj” ani Mitrovicaki komuna adive adikerdile edukativune thay kulturake aktivitetya kotar e organizacia Romtegra ano ledeipe e leparna shkola.

Ani shkola realizisali ekspozita e pikturengi kotar o siklovne e ververutne komunitetengo kay nakhavena o siklipe ani shkola “Bedri Gjina”. Tema e pikturengi sine vash qhavorenge thay manushikane hakaya. Ayekha vi, ani akaya ekspozita prezentisale ini o butya e talentime 12 bershune piktoresko Shpend Misini kotar o Prizreb thay pikture kotar siklipesko centro e mahalako Adem Voca.

Pali ekspozita ani sala e shkolaki kheldilo o teatraluno khelipe “Holamo qhavo” kotar aktorya e romane Teatrosko ” Nexhip Menekshe” kotar Prizreno thay akava khelipe dikhle 100 qhavore e komunitetengo kotar e lepardi shkola thay mahala “Adem Voca”.

Akala aktivitetya ule shayutne ano rami e komponentako vash manushikane hakaya e proyektesko kotar Romtegra vash “Ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipanyune komunitetya ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

Edukativne i kulturne aktivnosti u Mitrovici

U Osnovnoj školi „Bedri Gjinaj“ u opštini Mitrovica danas su održane edukativne i kulturne aktivnosti od organizacije Romtegra u saradnji sa školom.

U školi je realizovana izložba crteža učenika iz različitih zajednica koji pohađaju školu „Bedri Gjinaj”. Tema crteža bila je o pravima deteta i ljudskim pravima. Takođe, na ovoj izložbi predstavljeni su radovi talentovanog 12-godišnjeg slikara Špenda Misinija iz Prizrena i crteži iz obrazovnog centra iz naselja Adem Voca.

Nakon izložbe, dečju predstavu „Tvrdoglavi dečak” odigrali su glumci Romskog pozorišta „Nexhip Menekshe” iz Prizrena, a ovu predstavu pratilo je oko 100 mališana iz zajednica koji pohadjaju nastavu u pomenutoj školi i iz naselja „Adem Voca”.

Ove aktivnosti su omogućene u okviru komponente ljudskih prava projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.


Educational and cultural activities in Mitrovica

In the elementary school “Bedri Gjinaj” in the municipality of Mitrovica, educational and cultural activities were carried out today by the Romtegra organization in cooperation with the school.

In the school was realized an exhibition of drawings by students from different communities who attend the school “Bedri Gjina”. The theme of the drawings was about children’s rights and human rights. Also, in this exhibition, were presented the works of the talented 12-year-old painter Shpend Misini from Prizren and the drawings from the educational center of the Adem Voca neighborhood.

After the exhibition, the children’s play “Stubborn Boy” was played by the actresses of the Roma Theater “Nexhip Menekshe” from Prizren, and about 100 children from the communities from the mentioned school and the neighborhood “Adem Voca” followed this show.

These activities have been made possible within the human rights component of the Romtegra NGO project for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the Mitrovica region – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN