HOHAVIPE

„Advokati teroristi“ thay demanti

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Nevipe e infomreresko thay Republika demantingya o protagonisti olenge tekstyengo.

„NATO LOBISTI ULO ADVOKATI E TERORISTYENGO! Čedomir Stojković: kosovake policya musay te oven mekhle!“; „NATO LOBISTI RUYJINELA TE MEKHLON O KOSOVAKE POLICYA! Čedomir Stojković ulo advokati e teoristyengo“- gsine o alavya e Informesko thay Telegrafesko. Sol duy portalya  mothavde kay o nevipe kay o Stojković advokati e lele Kosovake polciyengo. Demantingya olen o korkoro Stojković.

Phanglipe e trin jenengo e kosovaka policiako angya buderi reagipya. Sar sevlautnengo, publikako ani prishtina thay Boegradi.

Stojkovi mothavgya pere prastavya ano sah ovipe ano poro tviter profili, sar informacie vash o kotorleutne e policiako, so phriavde vi o medie.

Ayekha o N1 vakergya kay palo arestipe e trin kosovake policyengo kola rakhlona ani Kraleva, thay kay akava mothavgya o advokati Čedomir Stojković, vay mothavgya ano poro Tviter profili.

N1, mashakr yaver ano niyekh kotor na precizinla kay OS tojkoviq sito advokati e lele polciyengo, so kergya o Informer thay telegrafi.

„NATO LOBISTI ULO ADVOKATI E TERORITYENGO! Čedomir Stojković: Kosovako policia musya te mekhlon!“ – sine Informresko alav ko 16 yuni.

Nekobor minutya may dosna vi o telegrafi, vay olesko protali Rebpulika ikalrgya yekhuno alava thay identikuno teksti:

„NATO LOBISTI RUYJINELA TE MEKHLON O KOSOVAKE POLICYA! Čedomir Stojković ulo avokati e tesostiyengo “.

Informer ano poro teksti vastinela vi koshipesko termini avsh kosovake Albanya,  ji kay e polcyen kharela „specijalcya “ – so nane o ovipe, thay thovgyola puqipe kobar planirisale o terositikune atakya ani Srbia, so na sine niyekh sevalutno, ni institucie kay na mothavya.

Ko yekhuno dive, nekobor orya may dosna, korkoro o Stojković demanigyya  kay sito advokati e Kosovake policyengo.

„DEMANTINAVA kay sim avokati e arestime kosovake policyuengo. Niyekh na angazhinygya mange, numay te angazhingya mande olengi familia BUQ MANGIPEYA kay akceptinav te avokinav thay te garavav, feri so akava akana sito puqipe e pakyavipesko akale themesko kote o nakamipeski qhib, violencaki qhib  kay buhlarela o Aleksandar Vuqiq musay te aqhavgyol. – vakergya o Stojković ano poro Tviter profili.

 

Resursi: Radio Kontakt Plus