NEVIPE

U mbajt turnir në futboll të vogël në Mitrovicë

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Në fushë të futbollit Eurosport në komunën e Mitrovicës sot është mbajtur turnir në futboll të vogël nga organizata Romtegra. Në turnir kanë marrë pjesë 10 ekipe të futbollit nga radhet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Mitrovica, nga lagjet “Adem Voca” dhe “2 korriku”.

Ky aktivitet është mbajtur në atmosfer shumë të mire sportive dhe fair-play mes ekipeve duke pasur për qëllim socializim dhe shoqërim sa më të mirë mes të rinjëve. Pas 9 ndeshjeve te zhvilluara vendin e parë në turnir e fitoi ekipi i ashtuquajtur “Maroko” nga lagjeja Adem Voca dhe është shperblyer me kupen e artë. Vendin e dytë e fitoi ekipi “Kandilet” dhe u shperblye me top dhe vendin e tretë e fitoi ekipi “Real Madrid” dhe u shperblye me medalje. Lojtari më i mirë në turnir u shpall Anes Tatareviq dhe portieri më i mire u shpall Maksut Jahja.

Te gjithë ekipet dhe publiku janë ndarë shumë të kënaqur me organizim të turnirit në futboll të vogël.

Këto aktivitete janë mundësuar në kuadër të komponentës për drejtat e njeriut të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

Adikerdilo turniri ano tikno fudbali ani Mitrovica

Ani fudbaleski unal Eurosport ani Mitrovicaki komuna adive adikerdolo turniri ano tikno fudbali kotar e organizacia Romtegra. Ano turniri lele kotor 10 ekipe kotar Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komuniteyya kotar e Mitrovica, kotar o mahale “Adem Voca” thay “2 korriku”.

Akava aktiviteti adikerdilo ani but shukarni sportyuni atmosfera thay fair-play mashkar o ekipe therindoy resipe socialiipe thay amalipe mashkar o terne. Palo 9 khelde khelipya angluno than lela ayekha khardi ekipa “Maroko” kotar e mahala Adem Voca tjay todinisali e sumnakuna kupa. Duyto than lela ekipa “Kandilet” thay todinisali e topka thay o trinto than lela ekipa “Real Madrid” thay todinisali e medalenca. May shukar khelutnk anavisalo Anes Tatareviq thay may shukar golmano anavisalo Maksut Jahja.

Sah ekipe thay publika ulavdile but qalarde e organizipeya e turnireskk ano tikno fudbali.

Akala aktivitetya ule shayutne ano rami e komponentako vash manushikane hakaya e proyektesko kotar Romtegra vash “Ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipanyune komunitetya ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

 

U Mitrovici je održan turnir u malom fudbalu

Na fudbalskom terenu Eurosport u opštini Mitrovica danas je od organizacije Romtegra održan turnir u malom fudbalu. Na turniru je učestvovalo 10 fudbalskih ekipa iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz Mitrovice, iz naselja „Adem Voća“ i „2 korriku“.

Ova aktivnost je održana u veoma dobroj atmosferi sporta i fer-pleja između ekipa, sa ciljem što bolje socijalizacije i druženja mladih. Posle 9 odigranih utakmica, prvo mesto na turniru osvojila je ekipa tzv. „Maroko“ iz naselja Adem Voca i nagrađena zlatnim peharom. Drugo mesto osvojila je ekipa „Kandilet“ i nagrađena je loptom, a treće mesto osvojila je ekipa „Real Madrid“ i nagrađena je medaljama za treče mesto. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Anes Tatarević, a za najboljeg golmana Maksut Jahja.

Sve ekipe i publika bili su veoma zadovoljni organizacijom turnira u malom fudbalu.

Ove aktivnosti su omogućene u okviru komponente ljudskih prava projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

A tournament in small football was held in Mitrovica

At the Eurosport football field in the municipality of Mitrovica, a small football tournament was held today by the Romtegra organization. 10 football teams from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from Mitrovica, from the neighborhoods “Adem Voca” and “2 July” participated in the tournament.

This activity was held in a very good atmosphere of sport and fair play between the teams, with the aim of socializing as best as possible among young people. After 9 games played, the first place in the tournament was won by the so-called “Morocco” team from the Adem Voca neighborhood and was rewarded with the golden cup. The second place was won by the team “Kandilet” and was rewarded with a ball, and the third place was won by the team “Real Madrid” and was rewarded with a medal. The best player in the tournament was Anes Tatarević and the best goalkeeper was Maksut Jahja.

All the teams and the public were very satisfied with the organization of the tournament in small football.

These activities have been made possible within the human rights component of the Romtegra NGO project for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the Mitrovica region – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN