NEVIPE

TË RINJËT E KOMUNITETEVE KANË VIZITUAR INSTITUCIONET LOKALE DHE ORGANIZATA NË MITROVICË

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga regjioni i Mitrovicës të mërkuren, me datë 18.01.2023 kanë marrë pjesë në vizita studimore në institucione lokale dhe organizata në komunën e Mitrovicës.Të rinjët kanë vizituar Zyrën për Drejtat e Njeriut ku janë pritur nga koordinatori i njesisë Fitim Rama i cili ka shpjeguar për punën e zyrës për mbrojtjen e drejtave të njeriut dhe projekte të cilet ata po i përkrahin me qëllim të ndihmes për komunitete. Poashtu, të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë vizituar Zyrën për Komunitete dhe Kthim në komunën e Mitrovices ku janë pritur nga drejtoresha e zyrës Senažana Nesterović e cila ka bashkëbiseduar me të rinjët për ndihmen që ofrojne si zyre për komunitete në përgjithesi si dhe ndihma për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Mitrovicë. Të rinjët kane diskutuar me zyrtaret lidhur me rëndësin e përfaqësimit të komuniteteve në institucionet lokale të komunës së Mitrovicës.Gjithashtu të rinjët kanë vizituar edhe Zyrën e Avokatit të Popullit në komunën e Mitrovicës ku janë pritur nga zyrtari Arber Berisha dhe kanë diskutuar për shërbimet që ofronë kjo Zyre për mbrojtjën e drejtave të njeriut.Përveq institucioneve, te rinjët kane qenë pjese e vizites studimore edhe në organizaten CBM – Community Building Mitrovica. Gjatë vizitës në organizatën CBM, Kushtrim Gjoshaj dhe Arbnora Sadiku kanë promovuar punën e organizatës, projekte që implementojnë dhe programe tjera me interes për komunitete.Këto vizita studimore u realizuan në kuadër të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK. O KOMUNITETENGE TERNE VIZITINDE LOKALUNE INSTITUCIE THAY ORGANIZACIE ANI MITROVICAO terne e Romane, Ashkalyune thay Egipaanyune komunitetengo kotar Mitrovicako regioni ko tetradi dive pe data 18.01.2023 lele kotor ani studipeski vizita ano lokalune institucir thay organizacie ani Mitrovicaki komuna.O terne vizitinde o Ofisi vash Manushikane Hakaya kote ajukerdile kotar o koordinatori Fitim Rama kova motjavgya vash e buti e ofiseski vash garavipe e manushikane hakaye gi thay proyektya kola phikoinena e resipeya vash azhutipe e komunitetengo. Ayekha vi, o terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo vizitinde Ofisi vash Komunitetya thay Iranipe ani Mitrovicaki komuna kote ajukerdile kotar direktora e ofiseski Senažana Nesterović koya vakergta e ternencar vash azhutipe kay dena sar ofisi vash komunitetya pe generali  sar vi azhutipe vash o Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya ani Mitrovica. O terne diskutinde e sevalutnencar vash vasnipe e sevalutnencar phanglo e reprezentipeya e komunitetengo ano lokalune institucie ani Mitrovicaki komuna.Ayekha vi o terne viItinde o Ofisi e Populaciake Avokatesmo ani Mitrovicaki komjna kote ajukerdile kotar o sevalutno Arber Berisha thay vakerde vash servisya kay dena akava Ofisi vash garavipe e manushikane hakayengo.Pashe e institucienge, o terne sine kotor e studipeska vizitako ini ani organizacia CBM – Community Building Mitrovica. Ani vizita ani organizacia CBM, Kushtrim Gjoshaj thay Arbnora Sadiku promovinde e buti e organizaciaki, proyektya kay implementinena thay yaver programya e intereseya vash komunitetya.Akala studipeske vizite realizisale ano rami e proyektesko e BRO Romtegra vash “Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.                                                                                                                                                       MLADI IZ ZAJEDNICA SU POSETILI LOKALNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U MITROVICIMladi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz regiona Mitrovice u sredu, 18.01.2023. godine, učestvovali su u studijskim posetama lokalnim institucijama i organizacijama u opštini Mitrovica.

Mladi su posetili Kancelariju za ljudska prava, gde ih je dočekao koordinator Fitim Rama, koji je objasnio rad kancelarije za zaštitu ljudskih prava i projekte koje podržavaju u cilju pomoći zajednicama. Takođe, mladi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana posetili su Kancelariju za zajednice i povratak u opštini Mitrovica gde ih je primila direktorka kancelarije Senažana Nesterović koja je sa mladima razgovarala o pomoći koju pružaju kao kancelariju za zajednice uopšte, kao i pomoć za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u Mitrovici. Mladi su sa zvaničnicima razgovarali o značaju predstavljanja zajednica u lokalnim institucijama opštine Mitrovica.Mladi su posetili i Kancelariju narodnog advokata u opštini Mitrovica gde ih je primio zvaničnik Arber Beriša i razgovarali o uslugama koje nudi ova Kancelarija za zaštitu ljudskih prava.Pored institucija, mladi su bili i deo studijske posete organizaciji CBM – Communiti Building Mitrovica. Tokom posete organizaciji CBM, Kuštrim Đošaj i Arbnora Sadiku promovisali su rad organizacije, projekte koje sprovode i druge programe od interesa za zajednice.Ove studijske posete su sprovedene u okviru projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija, Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.THE YOUNG PEOPLE OF THE COMMUNITIES HAVE VISITED LOCAL INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN MITROVICAThe young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities from the region of Mitrovica on Wednesday, 18.01.2023, participated in study visits to local institutions and organizations in the municipality of Mitrovica.

The young people visited the Office for Human Rights, where they were welcomed by the coordinator Fitim Rama, who explained the work of the office for the protection of human rights and the projects they are supporting in order to help communities.  Also, the young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities have visited the Office for Communities and Return in the municipality of Mitrovica where they were received by the director of the office Senažana Nesterović who talked with the young people about the help they offer as an office for communities in general as well as support for Roma, Ashkali and Egyptian communities in Mitrovica. The young people have discussed with the officials about the importance of the representation of the communities in the local institutions of the municipality of Mitrovica.The young people also visited the Office of the People’s Advocate in the municipality of Mitrovica where they were received by the official Arber Berisha and discussed the services offered by this Office for the protection of human rights.In addition to the institutions, the young people were also part of the study visit to the organization CBM – Community Building Mitrovica. During the visit to the CBM organization, Kushtrim Gjoshaj and Arbnora Sadiku promoted the organization’s work, projects they implement and other programs of interest to communities.These study visits were carried out within the project of NGO Romtegra for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the region of Mitrovica – Phase II” supported by UNMIK.FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN