NEVIPE

TAKIMI I GRAVE ME OJQ “MUNDËSIA”

  • 12 months ago
  • By Romtegra

Më 02 Shkurt 2023 u mbajt takimi me gra dhe vajza te komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në qendrën edukative Mitrovicë. Në këtë takim është debatuar për përfaqësimin e grave të komuniteteve ne vendbanimet ku jetojne komunitetet.

Në takim është debatuar për nevojën e zgjedhjes se një gruaje e cila do të jetë përfaqesuese në lagjën e Romëve e cila do ti përfaqëesoj interesat e grave dhe vajzave në këtë lagje. Gjatë debatit gratë dhe vajzat janë dakorduar që është më së e nevojshme të kenë një përfaqësuese të lagjes.

Takimi u organizua nga OJQ MUNDËSIA e cila punon për fuqizimin e grave.

KEDIPE E JUVLENGO E BRO “MUNDËSIA”

Pe 02 Februari 2023 adiekrdilo kedipe e juvlencar thay qhayencar e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya ano edukativuno centro ani Mitrovica. Ano akava kedipe debatisalo vash reprezentipe e juvlengo e komunitetengo kote jivdinena o komunitetya.

Ano kedipe debatisalo vash mangipe e alosaripesko yekha juvlako koya ka ovel reprezenta ani Romani mahala koya ka reprezentinela interesya e juvlenge thay qhayenge ani akaya mahala. Ani deabata o juvla thay qhaya dakordisale kay sito may musayutno te ovelolen yekh reprezenti e mahalako.

Kedipe organizisalo kotar BRO Mundesia koya kerela buti anoz orakeripe e juvlengo.

SASTANAK ŽENA SA NVO “MUNDESIA”.

2. februara 2023. godine održan je sastanak sa ženama i devojkama iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovnom centru u Mitrovici. Na ovom sastanku vodila se debata o zastupljenosti žena zajednica u naseljima u kojima te zajednice žive.

Na sastanku je razgovarano o potrebi da se izabere žena koja će biti predstavnica u romskom naselju koja će zastupati interese žena i devojaka u ovom naselju. Tokom debate, žene i devojke su se složile da je najpotrebnije imati predstavnika u Romskoj mahali.

Sastanak je organizovala NVO “MUNDËSIA”, koja radi na osnaživanju žena.

WOMEN’S MEETING WITH “MUNDĖSIA” NGO

On February 2, 2023, a meeting was held with women and girls of the Roma, Ashkali and Egyptian communities at the Mitrovica educational center. In this meeting, there was a debate about the representation of the women of the communities in the settlements where the communities live.

The meeting discussed the need to elect a woman who will be a representative in the Roma neighborhood who will represent the interests of women and girls in this neighborhood. During the debate, women and girls agreed that it is most necessary to have a neighborhood representative.

The meeting was organized by the NGO “MUNDËSIA”, which works for the empowerment of women.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN