NEVIPE

TAKIME NË FUSHË KOSOVË PËR PROBLEMIN E MARTESAVE TË HERSHME

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Më 28 dhe 29 Janar 2023 u mbajtën dy takime me gra dhe burra (rreth 46 pjesëmarrës), të moshave të ndryshme nga komuniteti Rom, në Fushë Kosovë.  Në këto takime u shfaq filmi i luajtur “Romni” dhe dokumentari “Si grua e vërtete”(punuar nga UNMIK-u), që trajtojnë problematiken e martesave të hershme, kryesisht tek komuniteti Rom.

Xhulieta Devolli nga RROGRAEK-u i informoi pjesëmarrësit e takimeve mbi pasojat e martesave të hershme të vajzave nën moshën 18 vjeqare si dhe pasojat ligjore që mund të përballen ata/ato që bindin ose detyrojnë fëmijët të hyjnë në martesa të hershme jo-ligjore, në përputhje me legjislacionin relevant vendor dhe konventat CEDAW/Stanbollit.

Tema e trajtuar në keta dy filma nxiti debat dhe konflikt mendësie, sidomos në mes të vajzave dhe gjeneratave më në moshë- burra dhe gra. Në bazë të diskutimeve kishte indikacione se martesat e hershme do të mbesin çështje edhe më tutje për tu trajtuar me seriozitet, si nga institucionet relevante poashtu edhe nga OJQ-të.
Takimet u organizuan nga RROGRAEK-u, mbështetur nga UNMIK-u.

KEDIPYA ANI FUSH KOSOVA VASH O PROBLEMI E TERNE PRANDIPYENGO

Pe 28 thay 29 Yanuari 2023 adikerdile duy kedipya e juvlencar thay murshencar (pashe 46 kotorleutne),  e ververutne bershengo kotar Romano komuniteti ani Fushe Kosova.  Ano akala kedipya mothavdilo o filmi “Romni” thay dokumentari “Sar qaquni juvli”(kerdo kotar UNMIK), kay te treterinel e problematika e terne prandipyengi, may buderi ko romano komuniteti.

Xhulieta Devolli kotar RROGRAEK informingya e kotorleutnen e kedipyengo vash o aqhipya kotar terne prandipya talo 18 bersh sar ini krisyune ahqipya kay shay te arakhlon ov/oy kay pherena e godi vay obliginena e qhavoren te khuven ano terne rpandipya nakrisyune, ano phanglipe e thanutne relevantuna legislacia thay konvente CEDAW/Istanbuleske.

Treterimo puqipe ano akala filmya vazdingya debata thay konfilkti e godinipesko, may but mashkar o juvla thay o generacie ano bersha – mursha thay juvla. Ani baza e diskutipyengi sine indikacie kay o terne prandipya ka aqhon puqipe kova may dur musay te treteringyol serioziteteya, sar kotar relevantune institucie ayekha vi BRO.
Kedipya organizisale kotar RROGRAEK, phikoime kotar UNMIK.

SASTANCI U KOSOVO POLJE O PROBLEMU RANIH BRAKOVA

Dana 28. i 29. januara 2023. godine održana su dva sastanka sa ženama i muškarcima (oko 46 učesnika), različitog uzrasta iz romske zajednice, u Kosovo Polje. Na ovim susretima prikazan je film “Romni” i dokumentarni film “Kao prava žena” (u produkciji UNMIK-a), koji se bave problemom ranih brakova, uglavnom među romskom zajednicom.

Djulieta Devoli iz RROGRAEK-a je obavestila učesnike sastanaka o posledicama ranih brakova devojčica mlađih od 18 godina, kao i pravnim posledicama sa kojima se mogu suočiti one koje ubeđuju ili primoravaju decu da stupe u nezakonite rane brakove, u skladu sa sa relevantnim lokalnim zakonodavstvom i CEDAV/Istanbulskom konvencijom.

Tema koja se obrađuje u ova dva filma izazvala je debate i sukobe mišljenja, posebno među devojkama i starijim generacijama – muškarcima i ženama. Na osnovu diskusija, bilo je naznaka da će rani brakovi i dalje biti pitanje koje treba ozbiljno tretirati, kako od strane relevantnih institucija, tako i od strane nevladinih organizacija.
Sastanke je organizovala organizacija RROGRAEK, uz podršku UNMIK-a.

MEETINGS IN FUSHË KOSOVA ON THE PROBLEM OF EARLY MARRIAGE

On  28&29 January 2023 are held two meetings involving around 46 participants from Roma community, women and men of different ages. Film “Romni” and the documentary “Like a Real Woman” screenings (produced by UNMIK), on the issue of early/forced marriages affecting mostly Roma girls were followed by a debate and conflict of minds related to this phenomenon, especially between young women and elder generations, both women and men.

Xhulieta Devolli from RROGRAEK informed the participants of the meetings about the consequences of early marriages of girls under the age of 18, as well as the legal consequences that may be faced by those who convince or force children to enter into illegal early marriages, in compliance with relevant local legislation and CEDAW/Istanbul convention.

Based on the discussions there are clear indications that the early marriages are remaining issues to be further seriously treated by relevant institutions and NGOs.
Meetings are organized by RROGRAEK supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN