NEVIPE

Promovohet filmi “Romni” në Prizren

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Më 19&29 Prill 2023, vazhduam në Prizren, me shfaqjen e filmit të luajtur “Romni” dhe dokumentarin “Si grua e vërtete” (punuar nga UNMIK-u), që trajtojnë problematikën e martesave të hershme/detyrueshme. Në takime ishin prezentë rreth 43 persona, gra dhe burra të moshave të ndryshme, nga komuniteti Rom, të lagjes “Terzi Mahallë”.
Shfaqja e filmave pasoi me një ligjeratë mbi martesat e hershme/detyrueshme, me theks tek pasojat e këtij fenomeni për vajzat-fëmijë si dhe legjislacioni vendor dhe konventat relevante ndërkombëtare në këtë fushë.

Diskutimi rreth këtij fenomeni me të rrinjtë/rejat e pranishëm në takime, nxori në pah një mendësi tejet të hapur dhe të avancuar, në favor të të drejtave të grave dhe vajzave në përgjithësi dhe në veqanti kundrejtë martesave të hershme/detyrueshme, të cilat në këtë lagje i takojnë kryesisht të kaluarës, jo të largët.
Megjithatë, martesat e hershme/të detyrueshme mbesin çështje për tu trajtuar me seriozitet, në lagjet periferike të Prizrenit si dhe zonat rurale, të banuara nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Takimet u organizuan nga RROGRAEK-u, mbështetur nga UNMIK-u, si pjesë e projektit “Romni’ and “Like a real woman”- Community Screenings and Debates – Phase II

On 19&29 April 2023, we continued in Prizren, screening the short movie “Romni” and the documentary “Like a Real Woman” (produced by UNMIK), with the subject on early/forced marriages in Roma Ashkali and Egyptian communities in Kosovo. In meetings were present 43 women and men of different ages, belonging to Roma community, living in the neighbourhood “Terzi Mahalla”, in the city of Prizren.
The movie and the documentary were followed by a lecture with a special focus on the consequences caused by early/forced marriages affecting especially children/girls and the national legal applicable framework including relevant conventions related to this issue.

The following discussion on this subject especially with young participants, highlighted a very advanced mindset towards the women and girls’ rights in general and particularly related to early/forced marriages, which mainly belong to the not long-distance past, in this neighbourhood.
However, the issue of early/forced marriages remains challenging in Roma Ashkali and Egyptian communities, living in the countryside neighbourhoods and rural areas of Prizren, according to the participants.

The meetings are organized by RROGRAEK and supported by UNMIK, as part of the project: “Romni’ and “Like a real woman”- Community Screenings and Debates – Phase II

Florentina Jahja & Suad Gashijani