NEVIPE

Mothavipe e dokumentaresko Hajde Bre!

  • 11 months ago
  • By Romtegra

Ani Mitrovica kerdilo mothavipe e Dokumentareskoe Nilayeske Kampesko Hajde Bre! Ovipe kedingya khetane reprezentyen thay organizatorenm sar ini yaver akterya e kulturake thay keripe e tromalipesko kotar e sah Kosova. Palo mothavipe e dokumentaresko adikerdili e panel diskusia kerdi kotar trenerya, artistya, stafi e aktivitetengo thay taloministri e Ministriako vash Kultura, Terne thay Sporti, Sylejman Elshani.

Dokumentari mothavela o zoralipe e unitetesko thay sar o terne shay te phiren pere ulavipya, te dunaven pe baya e arteske vahs te anen diso kreiripeske thay loshalipeske ani yekh may bari audienca. Vahs may buderi informacia, ruyjina tumen dikheni o linki may tele: https://bit.ly/Hajde-Bre-Summer-Docu-Screening

Akava ovipe sito kotor e Aktivitetesko vash Kanleipe thay Tranformipe e Konfliktengo, phriavdo kotar Community Building Mitrovica thay partnerya kotar New Social Initiative thay Shrdipe e Terenengo vash Manushikane Hakaya, thay phikoimi kotar amerikaki populacia USAID ani Kosova.

Shfaqja e dokumentarit Hajde Bre!

Në Mitrovicë është bërë shfaqja e Dokumentarit të Kampit Veror Hajde Bre! Ngjarja mblodhi së bashku pjesëmarrës dhe organizatorë, si dhe akterë të tjerë të kulturës dhe ndërtimit të paqes nga e gjithë Kosova. Shfaqja e dokumentarit u pasua me një panel diskutimi të përbërë nga trajnerë, kineast, stafi i aktiviteteve dhe zëvendësministri i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sylejman Elshani.

Dokumentari tregon fuqinë e unitetit dhe se si të rinjtë mund të kapërcejnë ndarjet e tyre, të përvjelin mëngët e tyre artistike për të sjellë diçka krijuese dhe argëtuese tek një audiencë më e madhe. Për më shumë informacion, ju lutemi shiheni linkun e më poshtë: https://bit.ly/Hajde-Bre-Summer-Docu-Screening

Kjo ngjarje është pjesë e Aktivitetit të Pajtimit dhe Transformimit të Konflikteve, i zbatuar nga Community Building Mitrovica dhe partnerët nga New Social Initiative dhe Nisma e Rinisë për të Drejtat e Njeriut – Kosovë, dhe e mbështetur nga populli amerikan përmes USAID-it në Kosovë.

Projekcija dokumentarnog filma Hajde Bre!

U Mitrovici je prikazan dokumentarni film o letnjem kampu Hajde Bre! Događaj je okupio učesnike i organizatore, kao i druge kulturne i mirovne aktere iz svih zajednica na Kosovu. Nakon projekcije dokumentarnog filma usledila je panel diskusija koju su činili treneri, filmski stvaraoci, osoblje aktivnosti i zamenik ministra Ministarstva kulture, omladine i sporta, Silejman Elshani.

Dokumentarac prikazuje snagu jedinstva i način na koji mladi ljudi mogu da premoste podele kroz umetničku kreativnost i straralaštvo. Za više informacija kliknite na sledeći link: https://bit.ly/Hajde-Bre-Summer-Docu-Screening

Ovaj događaj je deo aktivnosti pomirenja i transformacije konflikta, koju sprovode Community Building Mitrovica i partneri iz Nove društvene inicijative i Inicijative mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), a podržava američki narod preko USAID-a na Kosovu.

The screening of the documentary Hajde Bre!

The Summer Camp Documentary Hajde Bre! was screened in Mitrovica. The event brought together participants and organizers, as well as other cultural and peacebuilding stakeholder from all over Kosovo. The screening of the documentary was followed up by panel discussion consisting of trainers, the filmmakers, activity staff and the deputy minister of the Ministry of Culture, Youth and Sports, Sylejman Elshani.

The documentary displays the power of unity and how young people can bridge their divides, put on their artistic sleeves to bring something creative and entertaining to larger mass. For more information, please check the following link: https://bit.ly/Hajde-Bre-Summer-Docu-Screening

This event is part of the Reconciliation & Conflict Transformation Activity, implemented by Community Building Mitrovica and partners from New Social Initiative and Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS), and supported by the American people through USAID Kosovo.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN