NEVIPE

Janë ndihmuar familjet në Roma Mahallë për pasojat nga vërshimet

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Pas reshjeve të dendura të shiut, rajoni i Mitrovicës më konkretisht lagjja Adem Voca në vendbanimin Roma Mahalla ishte goditur nga vërshime ku rreth 24 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë pësuar nga vërshimet dhe situata ë këtyrë familjeve është vështiresuar.

Për të dalur në ndihmë të këtyre familjeve organizata “Mundësia” në  Mitrovicë kanë shpërndarë kupona me shumën nga 150€ deri në 500€ sipas numrit të anëtarëve në familje.

 

Porodicama u Romskoj Mahali pružena je pomoć za posledice poplava

Nakon obilnih padavina, region Mitrovice, tačnije ulice Adem Voca u naselju Romska mahala, zadesile su poplave u kojima su oko 24 porodice iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice stradale od poplava i položaj ovih porodica je postao te težak.

U cilju pomoći ovim porodicama, organizacija ” Mundësia” iz Mitrovice podelila je vaučere u iznosu od 150 do 500 evra prema broju članova porodice.

Families in Roma Mahalla were helped for the consequences of the floods

After the heavy rains, the region of Mitrovica, specifically the Adem Voca street in the Roma Mahalla settlement, was hit by floods where about 24 families from the Roma, Ashkali and Egyptian communities have suffered from the floods and the situation of these families has become difficult.

In order to help these families, the “Mundësia” organization in Mitrovica has distributed vouchers with the amount from €150 to €500 according to the number of members in the family.

Florentina Jahja&Suad Gashijan