ECR

Dhuna në familje te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe mbështetja institucionale! / Violenca ano familie e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo thay institucionaluno phikope!

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!