NEVIPE

BAROM reagon për situatën në Kosovë

  • 12 months ago
  • By Romtegra
BAROM – Unioni Ballkanik i Romëve, po i përcjell në mënyrë shqetësuese ngjarjet në veri të Kosovës. Jemi të bindur se me ndërmjetësimin e diplomacisë ndërkombëtare janë të mundshme zgjidhjet e mundshme në drejtim të një zgjidhjeje politike afatgjatë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pa përshkallëzimin e tensioneve. Në këtë kohë të ndjeshme, BAROM-i i bën thirrje KFOR-it, romëve në Kosovë dhe Serbi, që të garantojnë sigurinë e tyre sipas mandatit të tyre. Ne u rekomandojmë ambasadave në të dy vendet që të mbrojnë romët nga presionet për të marrë pjesë në mbështetjen e njërës palë ose tjetrës. Që nga konflikti i hershëm i vitit 1999, ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, pasojat e mijëra romëve që vuajnë si refugjatë dhe migrantë në të gjithë Evropën mbeten ende të pambrojtura. Një ndikim i tillë i dhunshëm dëmton romët. Ne po iniciojmë komunitetin ndërkombëtar që zyrtarisht të qëndrojë pas qëndrimit neutral të komunitetit rom, pa fyerje dhe kërcënime. Romët kanë problemet e tyre të hapura prej dekadash, të cilave u kushtohet shumë pak vëmendje.
Të inkurajuar që kërkesat tona do të mirëpriten nga presidentja e Serbisë Aleksandara Vuçiq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe komuniteti ndërkombëtar, i urojmë sinqerisht atyre negociata të suksesshme.
Me respekt.
Kryetari i BAROM-it (ish-kryetar bashkie, deputet, ministër dhe këshilltar i Kryeministrit)
Nezhdet Mustafa
BAROM- BALKANSKA UNIJA NA ROMITE
Dear,
BAROM – the Balkan Union of Roma, is worryingly following the events in the north of Kosovo. We are confident that through the mediation of international diplomacy, the possible solutions in the direction of a long-term political solution between Pristina and Belgrade without escalating tensions are possible. In this sensitive time, BAROM appeals to KFOR, to the Roma in Kosovo and Serbia, to guarantee their safety according to their mandate. We recommend to the embassies in both countries to protect the Roma from pressures to participate in supporting one side or the other. Since the early conflict in 1999, between Belgrade and Pristina, the consequences of thousands of Roma suffering as refugees and migrants throughout Europe still remain vulnerable. Such violent influence harms the Roma people. We are initiating the international community to officially stand behind the neutral stance of the Roma community, without insults and threats. The Roma have their own decades-long open problems to which very little attention is paid.
Encouraged that our demands will be welcomed by Serbian President Aleksandara Vucic, Kosovo Prime Minister Albin Kurti, and the international community, we sincerely wish them successful negotiations.
With respect.
President of BAROM (former mayor, MP, minister and adviser to the Prime Minister)
Nezhdet Mustafa
BALKANSKA UNIJA NA ROMITE
Sayın,
BAROM – Balkan Romanları Birliği, Kosova’nın kuzeyindeki olayları endişeyle takip ediyor. Uluslararası diplomasinin arabuluculuğu yoluyla, Priştine ile Belgrad arasında gerilimi tırmandırmadan uzun vadeli bir siyasi çözüm yönünde olası çözümlerin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu hassas zamanda BAROM, KFOR’a, Kosova ve Sırbistan’daki Romanlara yetkilerine göre güvenliklerini garanti altına almaları için başvuruyor. Her iki ülkedeki büyükelçiliklere Romanları bir tarafı veya diğerini desteklemeye katılma baskılarından korumalarını tavsiye ediyoruz. 1999’da Belgrad ve Priştine arasındaki erken çatışmalardan bu yana, binlerce Roman’ın Avrupa çapında mülteci ve göçmen olarak acı çekmesinin sonuçları hala savunmasız durumda. Bu tür şiddetli bir etki Romanlara zarar vermektedir. Uluslararası toplumu hakaret ve tehdit olmaksızın Roman toplumunun tarafsız duruşunun arkasında durmaya resmen başlatıyoruz. Romanların, çok az ilgi gösterilen, onlarca yıllık açık sorunları var.
Taleplerimizin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandara Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanacağından cesaret alarak, müzakerelerde başarılı olmalarını canı gönülden diliyoruz.
Saygıyla.
BAROM Başkanı (eski belediye başkanı, milletvekili, bakan ve Başbakan danışmanı)
Nejdet Mustafa