NEVIPE

10 të rinjë të komuniteteve përfitojnë nga puna praktike

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Ka filluar puna praktike për 10 të rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga lagjja e romeve në Mitrovicë. Këta të rinjë për tre muaj do të përfitojnë përvojë dhe do të punojnë në institucione të ndryshme publiko-private dhe organizata në Mitorvicë dhe në Prishtinë.

Qellimi i angazhimit te rinjëve është qe përmes punës praktike të përfitojne përvojen e duhur dhe të bëhet fuqizimi ekonomik i tyrë dhe për tu përgatitur për tregun e punës.

Të rinjët e komuniteteve Rom dhe Ashkali gjatë muajve shkurt, mars dhe prill 2023 janë të angazhuar si praktikant ne Ministrinë për Komunitete dhe Kthim ne Prishtinë, Zyra për Komunitete dhe Kthim dhe Njësia për Drejtat e Njeriut në Mitrovicë, Zyra e Avokatit të Popullit në Mitrovicë, Qendra Rinore Diakonie në Mitrovice, Klubi Futbollistik Trepca 1932 ne Mitrovicën verirore dhe organizata Romtegra në Prishtinë.

Këto aktivitete janë mundësuar në kuadër të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

                   

10 terne e komunitetenge vijainena kotar praktikuni buti

Shridngya e praktikuni buti vash 10 terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya kotar e romani mahala ani Mitrovica. Akala terne vahs trin masek ka vijainen eksperienca thay ka keren buti ano ververutne publikune thay privatune institucie thay organizacie ani Mitrovica thay Prishtina.

Resipe e angazhipesko e ternengo sito kay prekal e praktikuni buti te vijainen e mangle eksperienca thay te ovel ekonomikuni zoralipe olengo thay vash te gatisargyon vash o butyako trego.

O terne e Romane thay Ashkalyune komunitetengo ano masek februari, marti thay aprili 2023 siton angazhime sar praktikantya ani Ministria vash Komunitetya thay Iranipe ani Prishtina, Ofisi vash Komunitetya thay Iranipe thay Yekhlin vahs Manushikane Hakaya ani Mitrovica, Ofisi e Ombudsmanesko ani Mitrovics, Ternengo Centro Diakonia ani Mitrovica, Futbollesko Klubi Trepca 1932 ani upruni Mitrovica thay organizacia Romtegra ani Prishtina.

Akala aktivitetya ule shayutne ano rami e proyektesko e BRO Romtegra vash “Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

10 mladih iz zajednica ima koristi od praktičnog rada

Praktični rad započeo je za 10 mladih Roma, Aškalija i Egipćanskih zajednica iz romske mahale u Mitrovici. Ovi mladići će dobiti iskustvo tokom tri meseca i rade u raznim javno-privatnim institucijama i organizacijama u Mitrovici i Prištini.

Svrha angažovanja mladih je da se koristi praktičnim radom i postane njihovo ekonomsko osnaživanje i da se pripreme za tržište rada.

Mladi iz zajednica Roma i Aškalija tokom februara, marta i aprila 2023. godine angažovani su kao praktikanti u Ministarstvu zajednica i povratak u Prištini, Kancelarija za zajednice i povratak i jedinicu za ljudska prava u Mitrovici, ombudsmana u Mitrovici, Diaconie Omladinski centar u Mitrovici, Fudbalski klub Trepca 1932 iz Severne Mitrovice i organizacija Romtegra u Prištini.

Ove aktivnosti su omogućene u okviru projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija, Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

10 young people of communities benefit from practical work

Practical work has begun for 10 young people of Roma, Ashkali and Egyptian communities from the Roma neighborhood in Mitrovica. These young men will receive experience for three months and work in various public-private institutions and organizations in Mitvica and Pristina.

The purpose of engaging youth is to benefit through practical work and become their economic empowerment and to prepare for the labor market.

The youth of the Roma and Ashkali communities during February, March and April 2023 are engaged as an internship at the Ministry of Communities and Returns in Pristina, the Office of Communities and Returns and the Human Rights Unit in Mitrovica, the Ombudsman in Mitrovica, Daconie Youth Center in Mitrovica, Trepca 1932 Football Club in South Mitrovica and Romtegra organizations in Pristina.

These activities have been enabled within the project of NGO Romtegra for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the region of Mitrovica – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN