ECR

Trajtimi i sëmundjeve malinje (kanceri) te gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga institucionet shëndetësore!/ Treteripe e phare nasvalipyengo (kanceri) ko juvla e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo kotar sastipeske institucie!

  • 11 months ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!