ECR

Pozita e komuniteteve Rom dhe Ashkali përmes implementimit të Strategjisë për përfshirje të komuniteteve në Kosovë! / Pozicia e Romane thay Ashkalyune komunitetengo prekal implementipe e Strategiako vash kotorleipe e komunitetengo ani Kosova!

  • 10 months ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!