ECR

Ndani përvojen tuaj: Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Programin e Qeverisë Kurti? / Romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya ano Programi e Raipesko Kurti?

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!