NEVIPE

Mahalla e Romëve në Mitrovicë në gjendje të rëndë pas vërshimeve

  • 9 months ago
  • By Romtegra

Pas reshjeve të dendura të shiut, rajoni i Mitrovicës ishte goditur me vërshime në disa zona. Edhe vendbanimi Roma Mahalla përballet me gjendjen e rëndë si pasoj e vërshimeve. Rreth 30 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë pësuar nga vërshimet dhe situata është e rëndë.

Menjëherë pas situatës së krijuar, kryetari i kësaj komune, Bedri Hamza shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, pas situatës së krijuar dje, sot në tërë shkollat e Mitrovicës së Jugut nuk është mbajtur mësim.

Latif Berisha i cili jeton në lagjen e romëve në Mitrovicë thotë se rreth 30 familje janë në gjendje të rëndë dhe shtepi të tyre kanë pësuar dëme të medha pasi ka deportuar uji. Berisha thotë se këto familje ende nuk janë vizituar nga zyrtaret rom dhe se familjet rome janë në pritje për të marrë ndihmë.

Dje gjatë ditës niveli ujit në lumin “Lushta” në Mitrovicë u rritë derisa i vërshoi edhe rrugët kryesore në qytet. Menjëherë pas gjendjes së krijuar, ekipet emergjente komunale duke përfshirë zjarrfikësit dolën në terren për të ndihmuar familjet të cilat pësuan vërshime. Siç deklaroi kryetari Hamza, rreth 40 familje janë evakuuar në gjithë qytetin dhe pasojat janë shumë të mëdha.

Romani mahala ani Mitrovica ani phari situacia palo panyeske leipya

Palo bare brshineske peripya, Mitrovicakor egioni  qalavdilo kotar payneske leipya ano nesave zone. Ini o beshipesko than Roma Mahala arakhlola e phara situacia sar sebepi e panyeskme leipyengo. Pashe 30 familie e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo  silen hasari kotar panyeske leipya thay situacia sitoy phari.

Yekhatar pali kreirimi situacia, sheruno akala komunako, Bedri hamza anavingya avrirenduni situacia. Ko mashakr vahti, pali kreirimi situacia ijune diveste, adive ano sah shkole ani Yuguni Mitrovia na adikerdilo o siklipe.

Latif Berisha kova jivdinela ani Romani mahala ani mitrovia vakerla kay pashe 30 familie siton ani phari situacia thay olenge khera sinelen bare hasarya palo kay deportingya o pani. Berisha vakerla kay akala familie pandar na vizitisale kotar romane reprezentya thay kay o romane familie asiton ano ajukeripe vahs te len azhutipe.

Ijune diveste o niveli e panyesko  e lenyako “Lushta” ani Mitrovia bayrilo ji kay lela ini o sherune dizya e dizyake. Yekhatar pali kreirimi situacia, emergentune ekipe e komunake leindoy kotor yagake aqhavne iklile ano tereni vash te azhutinen e familien kola qalavdile kotar panyeske leipya. Sar dekalringya o sheruno Hamza, pashe 40 familie evakuisale ani sah diz  thay o hasarya si but bare.
 
Romsko naselje u Mitrovici u teškom je stanju posle padavina

Posle obilnih padavina, region Mitrovice pogodile su poplave u nekoliko oblasti. Romsko naselje Roma Mahala suočava sa ozbiljnom situacijom kao rezultatom poplava. Oko 30 porodica romske, aškalijske i egipćanske zajednice stradalo je u poplavama i situacija je ozbiljna.

Odmah nakon stvorene situacije, načelnik ove opštine Bedri Hamza proglasio je vanredno stanje. U međuvremenu, nakon jučerašnje nastale situacije, danas u svim školama u Južnoj Mitrovici nastava nije održana.

Latif Beriša, koji živi u romskom naselju u Mitrovici, kaže da je oko 30 porodica u teškom stanju i da su im kuće pretrpele velika oštećenja nakon izlaska vode. Beriša kaže da ove porodice još nisu posetili romski zvaničnici i da romske porodice čekaju pomoć.

Juče tokom dana došlo je do povećanja vodostaja reke „Lušta” u Mitrovici sve dok nije poplavila glavne saobraćajnice u gradu. Odmah po stvaranju situacije, opštinske ekipe hitne pomoći, među kojima i vatrogasci, izašle su na teren da pomognu. porodice koje su pretrpele poplave. Kako je naveo gradonačelnik Hamza, oko 40 porodica je evakuisano širom grada i posledice su veoma velike.
 
The Roma neighborhood in Mitrovica is in serious condition after the rains

After heavy rains, the region of Mitrovica was hit with floods in several areas. The Roma Mahalla settlement faces a serious situation as a result of the floods. About 30 families of the Roma, Ashkali and Egyptian communities have suffered from the floods and the situation is serious.

Immediately after the created situation, the mayor of this municipality, Bedri Hamza, declared a state of emergency. Meanwhile, after the situation created yesterday, today in all the schools of South Mitrovica, classes were not held.

Latif Berisha, who lives in the Roma neighborhood in Mitrovica, says that about 30 families are in a serious condition and their houses have suffered great damage after the water came out. Berisha says that these families have not yet been visited by the Roma officials and that the Roma families are waiting to receive help.

Yesterday, during the day, the water level in the “Lushta” river in Mitrovica increased until it flooded the main roads in the city. Immediately after the situation was created, the municipal emergency teams, including the firemen, went to the ground to help the families who suffered flooding. As the mayor Hamza stated, about 40 families have been evacuated throughout the city and the consequences are very great.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN