NEVIPE

FSK Putergya konkursi vash neve kadetya

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Garavipeski Ministria proklamingya o konkursi vash o rekrutipe e neve kadetyengo vash o akademikuno bersh 2021/2022.

Konkursi si puterdo vash o leyipe e kadetyengo ano akala askeryenge centaria Akademia Garavipeski, Centro vash Universiteteske Studipya ano FSK thay Amerikako Universiteti, Phuvyaki Forca Askeryengi Akademia ani Turkiyaki republika. Akademia Askeryengi ani Kroaciaki Republika menajipe thay askeryengo phiravipe, Askeryengi Akademia ani Vrdloriguni Makedonia.
Prekal e Ministria, konkursi ka ovel puterdo kotar e data 31 mayi jipe 11 yuni 2021 bersh.

Aplikipe ovela online ani uebqham: https://rekrutimi.fsk-rks.org/Apply.