NEVIPE

Avokues të rinjë takohen me Avokatin e Popullit në Mitrovicë

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Grupi i avokuesve të rinje nga komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga komuna e Mitrovicës janë takuar me zyrtarin e zyrës së Avokatit të Popullit në Mitrovicën jugore. Qëllimi i takimit ishte informimi i avokuesve të rinjë për punën që e benë kjo zyre për të dalur në ndihmë qytetarëve në fusha të ndryshme.

Avokuesit e rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë njoftuar nga z. Arbër Berisha, zyrtar i Avokatit të Popullit në Mitrovicën jugore për mundësit që ofron zyrja për adresimin e problemeve të qytetarëve përmes ankesave dhe kërkesave.

Gjithashtu, avokuesit e rinjë kanë diskutuar me Avokatin e Popullit për problemet me të cilat ballafaqohen pjesëtaret e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe ushtrimi i ndikimit të avokuesve të rinje në adresimin e këtyre problemeve në institucione të ndryshme.

Ky aktivitet është mundësuar në kuadër të komponentës për drejtat e njeriut të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

Terne avokantya arakhlile e Populaciake Avokateya ani Mitrovica

Grupa e terne avokantyengi kotar Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya kotar e Mitrovicaki komuna arakhlile e sevalutneya e ofisesko e Populaciake Avokatesko ani yuguni Mitrovica. Resipe e kedipesko sine informipe e terne avokantyengo vash e buti kay kerla akava ofisi vash te iklon ano azhutipe e dizunenge ano ververutne umala.

Terne avokantya e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo informisale kotar r. Arbër Berisha, sevlautno e Populaciake Avokatesko ani yuguni Mitrovica vash shaipya kay dela o ofisu ano adresioe e problemengo e dizunengo prekal rovlarinya thay mangipya.

Ayekha vi, terne avokantya diskutinde e Populaciake Avokateya vash problemya kolencar arakhlona o jene komunitetengo Roma, Ashkalie thay Egipqanya thay phiravipe e qalavipesko kotar terne avokantya ano adresipe akale problemengo ano ververutne institucie.

Akava aktiviteti ulo shauyutni ano rami e komponentako vash manushikane hakaya e proyektesko kay phiravla e Romtegra “Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyhbe komunitetengi ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

Mladi advokati se sastali sa Ombudsmanom u Mitrovici

Grupa mladih advokata iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz opštine Mitrovica sastala se sa pravnikom kancelarije Ombudsmana u južnoj Mitrovici. Svrha sastanka je bila da se mladi advokati upoznaju sa radom ove kancelarije za pomoć građanima u različitim oblastima.

Mladi zastupnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana su obavešteni od g. Arber Berisha, pravnik u kancelariji Ombudsmana u Južnoj Mitrovici za mogućnosti koje nudi kancelarija za rešavanje problema građana putem žalbi i zahteva.

Takođe, mladi advokati su sa Ombudsmanom razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici romske, aškalijske i egipćanske zajednice i o uticaju mladih advokata na rešavanje ovih problema u različitim institucijama.

Ova aktivnost je omogućena u okviru komponente ljudskih prava projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

Young advocates meet with the Ombudsperson in Mitrovica

The group of young advocates from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from the municipality of Mitrovica have met with the official of the Ombudsperson office in southern Mitrovica. The purpose of the meeting was to inform young advocates about the work done by this office to help citizens in various fields.

Young advocates of Roma, Ashkali and Egyptian communities have been notified by Mr. Arbër Berisha, official of the Ombudsperson in South Mitrovica for the opportunities offered by the office for addressing citizens’ problems through complaints and requests.

Also, the young advocates have discussed with the Ombudsman about the problems faced by the members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities and the exercise of the influence of the young advocates in addressing these problems in different institutions.

This activity has been made possible within the human rights component of the Romtegra NGO project for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the Mitrovica region – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTIA JAHJA&SUAD GASHIJAN