NEVIPE

Treningo vash garavipe e ambientesko ani Roma Mahala

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Ano shrdipe e masekesko decembri ani Roma Mahala ani mitrovica adikerdilo o kedipe vash o terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo e tema “garavipe e ambientesko”.

Ano treningo diskutisalo vash vasne teme sar si edukipe e komunitetengo sar ini vasnipe e ambienteske garavipesko. Ulavdi sama ano akava treningo qhivdilo pe vasnipe vash dikhipe e naturako ano mahale, shkole thay dizya.

Ano akava treningo e ternencar kotar romane , ashkalyune thay egipqanyune komunitetya diskutisalo vash o vijaipya kotar shukar adikeripe e ambientesko thay vash sastipe e manushesko thay phud kova musay te ovel sasto.

Ano akava treningo kova sinele resipe vastipe e godinipesko ko terne e komunitetengo vash garavipe e ambientesko vakerdilo vash vastipe e plastikako. Vakerdilo vash globaluno vastipe e plastikako ano ferme kova resto ano 6.7 milionya tonya, pashe 2% e sah plastikako produktimo sakova bersh.

Treningo organizisalo ano edukipesko centro ani Roma Mahala kotar e organizacia “Me dorë në zemër”.
 

Trajnimi për mbrojtjen e ambientit në Roma Mahallë

Në fillim të muajit dhjetor në lagjen e romëve Roma Mahallë në Mitrovice u mbajt trajnimi për të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “mbrojtja e ambientit”.

Gjatë trajnimit është diskutuar për tema të rëndësishme siq është edukimi i komuniteteve si dhe rëndesia e mirëmbajtjes së ambientit. Theks të veçant në këtë trajnim është vënë në rëndësin e kujdesit ndaj natyrës në lagje, shkolla dhe qytete.

Në këtë trajnim me të rinjët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është diskutuar për dobi të mirëmbajtjës së ambientit edhe për shendetin e njeriut dhe ajrin i cili duhët të jetë i pastër.

Në këtë trajnim i cili ka pasur qëllim ngritjën e vetëdijes tek të rinjët e komuniteteve për mbrotjen e ambientit është biseduar edhe për përdorimin e pllastikes. Është folur edhe për përdorimin global të plastikës në ferma i cili ka arritur në 6.7 milion ton, pothuajse 2% e të gjithe plastikës së prodhuar çdo vit.

Trajnimi është organizuar në qendrën e edukimit në Roma Mahallë nga organizata “Me dorë në zemër”.

Obuka za zaštitu životne sredine u Romskoj Mahali

Početkom decembra održana je obuka za mlade romske, aškalijske i egipćanske zajednice na temu „zaštita životne sredine“ u naselju Romska Mahala u Mitrovici.

Tokom obuke razgovaralo se o važnim temama kao što su obrazovanje zajednice i značaj očuvanja životne sredine. Poseban akcenat u ovoj obuci stavljen je na važnost brige o prirodi u naseljima, školama i gradovima.

Na ovom treningu sa mladima iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, razgovaralo se o prednostima održavanja životne sredine za zdravlje ljudi i vazduha koji treba da bude čist.

Na ovoj obuci, koja je imala za cilj podizanje svesti među mladima iz zajednica o zaštiti životne sredine, razgovaralo se i o upotrebi plastike. Bilo je reči i o globalnoj upotrebi plastike u farmama, koja je dostigla 6,7 miliona tona, skoro 2% sve plastike proizvedene svake godine.

Obuku je u obrazovnom centru u Romskoj mahali organizovala organizacija “Me dorë në zemër”
 

Training for environmental protection in Roma Mahalla

At the beginning of December, training was held for the youth of the Roma, Ashkali and Egyptian communities on the topic of “environmental protection” in the Roma Mahalla neighborhood in Mitrovica.

During the training, important topics such as community education and the importance of environmental maintenance were discussed. Special emphasis in this training is placed on the importance of caring for nature in neighborhoods, schools and cities.

In this training with the youngs of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, it was discussed about the benefits of maintaining the environment for human health and the air, which should be clean.

In this training, which was aimed at raising awareness among the youth of the communities about the protection of the environment, the use of plastic was also discussed. There was also talk about the global use of plastic in farms, which has reached 6.7 million tons, almost 2% of all plastic produced every year.

The training was organized at the education center in Roma Mahalla by the organization “Me dorë në zemër”.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJANI