NEVIPE

TRAJNIMI PËR TË RINJËT PËR DREJTAT E NJERIUT

  • 9 months ago
  • By Romtegra

Është mbajtur trajnimi dy ditor për të rinjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Mitrovicës. Tema e trajnimit dy ditor ka qenë për të drejtat e njeriut dhe avokimi.

Gjatë dy diteve ekspertet kanë ligjeruar dhe bashkëbiseduar me të rinjët për të drejtat në shëndetësi, e drejta në edukim, e drejta në mos-diskriminim dhe e drejta në drejtësi. Ekspert të ketij trajnimi kanë qenë Fitim Rama, Besa Veseli, Arbër Berisha dhe Besart Elshani.

Të rinjët gjatë trajnimit dy ditor kanë bashkëbiseduar me trajnerë lidhur me mundësitë e avokimit për të drejtat e njeriut, përpilimi i kërkesave dhe ankesave dhe avokimi të institucionet për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen komunitetet.

Ky trajnim ka për qëllim aftësimin e avokuesve të rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për avokim lidhur me çështje të komuniteteve dhe informim i të rinjëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian lidhur me drejtat e njeriut.

Ky trajnim u realizua në kuadër të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

OBUKA MLADIH O LJUDSKIM PRAVIMA

Održan je dvodnevni trening za omladinu zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u opštini Mitrovica. Tema dvodnevnog treninga bila su ljudska prava i zastupanje.

Stručnjaci su tokom dva dana držali predavanja i razgovarali sa mladima o pravima na zdravlje, pravo na obrazovanje, pravo na nediskriminaciju i pravo na pravdu. Stručnjaci ovog treninga bili su Fitim Rama, Besa Veseli, Arber Berisha i Besart Elshani.

Tokom dvodnevnog treninga, mladi su razgovarali sa trenerima o mogućnostima zastupanja za ljudska prava, sastavljanju zahteva i žalbi i zalaganju da institucije rešavaju probleme sa kojima se suočavaju zajednice.

Ova obuka ima za cilj obuku mladih advokata zajednica Roma, Aškalija i Egipćana za zastupanje u vezi sa pitanjima zajednice i informisanje mladih iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana o ljudskim pravima.

Ova obuka je sprovedena u okviru projekta NVO Romtegra za „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija, Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

TRAINING FOR YOUTH ON HUMAN RIGHTS

A two-day training was held for the youth of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipality of Mitrovica. The topic of the two-day training was human rights and advocacy.

During two days, the experts lectured and discussed with the young people about the rights to health, the right to education, the right to non-discrimination and the right to justice. The experts of this training were Fitim Rama, Besa Veseli, Arbër Berisha and Besart Elshani.

During the two-day training, the young people talked with trainers about the possibilities of advocating for human rights, compiling requests and complaints and advocating for institutions to solve the problems faced by the communities.

This training is aimed at training young advocates of the Roma, Ashkali and Egyptian communities for advocacy related to community issues and informing young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities about human rights.

This training was carried out within the project of NGO Romtegra for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian communities in the region of Mitrovica – Phase II” supported by UNMIK.

 

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN