NEVIPE

TRAJNIM PËR EDUKIM MEDIAL PËR KOMUNITETE

  • 3 months ago
  • By Romtegra

Më 21 Mars 2023 ne hotel Sirius në Prishtine u mbajt trajnimi për të rinjët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Trajnimi ka pasur për qëllim të ofroje mësime rreth edukimit mediatik për mësimdhënësit, nxënesit dhe aktivistë të shoqerisë civile të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Gjate trajnimit është diskutuar se si ndikojnë dezinformatat apo keq informimi te komunitete si dhe sa janë të informuar të rinjët e komuniteteve.

Në trajnim të rinjët kanë diskutuar me trajnerën Linda Baleta rreth mundësive të detektimit të dezinformatave dhe mënyrat e informimit të drejtë.

Përdorimi i streteotipeve në raportimet e mediave po largon nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga shkolla. Kjo ishte vetëm një nga konkluzionet e nxjerra nga trajnimi i mbajtur mbi edukimin mediatik. Të rinjëvë të komuniteteve poashtu mungojne programe për këtë dukur dhe janë të rrezikuar nga informacioni i rremë.

Aktivistë të shoqërise civile nga tri komunitete kanë marrë pjesë në këtë trajnim i mbajtur nga Agjencia e Lajmeve “Kosova Press” dhe organizata joqeveritare “Young Community Leqaders Center/YCLD” e mbeshetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë.

Nga ky projekt është synuar ngritja e vetëdijes së komuniteteve kunder dezinformimit, si dhe fuqizimi i rolit të aktivistëve të shoqërisë civile nga komunitetet rom, ashkali dhe ejgiptian.

OBUKA ZA ZAJEDNICE O MEDIJSKOM OBRAZOVANJU

Dana 21. marta 2023. godine u hotelu Sirius u Prištini održana je obuka za mlade iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Obuka je imala za cilj da pruži lekcije o medijskom obrazovanju za nastavnike, učenike i aktiviste civilnog društva iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Tokom obuke se razgovaralo o tome kako dezinformacije ili lošse informisanje utiču na zajednice i koliko su mladi u zajednicama informisani.

Na treningu su mladi razgovarali sa trenericom Lindom Baletom o mogućnostima otkrivanja dezinformacija i načinima pravilnog informisanja.

Upotreba stereotipa u medijskim izveštajima tera učenike iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz škole. Ovo je bio samo jedan od zaključaka održanog treninga o medijskom obrazovanju. Mladi ljudi u zajednicama takođe nemaju programe za ovu pojavu i podložni su lažnim informacijama.

Aktivisti civilnog društva iz tri zajednice učestvovali su u ovoj obuci koju su održale Novinska agencija „Kosova Press“ i nevladina organizacija „Centar mladih lidera zajednice/YCLD“ uz podršku Američke ambasade u Prištini.

Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti zajednica protiv dezinformacija, kao i jačanje uloge aktivista civilnog društva iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

MEDIA EDUCATION TRAINING FOR COMMUNITIES

On March 21, 2023, at the Sirius hotel in Pristina, training was held for the youth of the Roma, Ashkali and Egyptian communities. The training aimed to provide lessons about media education for teachers, students and civil society activists of the Roma, Ashkali and Egyptian communities.

During the training, it was discussed how misinformation affects communities and how informed the youth of the communities are.

In the training, the young people discussed with the trainer Linda Baleta about the possibilities of detecting misinformation and the ways of fair information.

The use of stereotypes in media reports is driving students from the Roma, Ashkali and Egyptian communities out of school. This was just one of the conclusions drawn from the training held on media education. Young people in the communities also lack programs for this phenomenon and are vulnerable to false information.

Civil society activists from three communities have participated in this training held by the News Agency “Kosova Press” and the non-governmental organization “Young Community Leaders Center/YCLD” supported by the American Embassy in Pristina.

This project is aimed at raising the awareness of the communities against misinformation, as well as strengthening the role of civil society activists from the Roma, Ashkali and Egyptian communities.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN