NEVIPE

Të rinjët e komuniteteve kanë vizituar institucione dhe organizata në Prishtinë

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga regjioni i Mitrovicës gjatë kësaj jave kanë marrë pjesë në vizita studimore në institucione qendrore dhe organizata në Prishtinë.

Të rinjët kanë vizituar Ministrinë për Komunitete dhe Kthim ku janë pritur nga zëvendësministri Gazmen Salijevic i cili ka përcjellur përvojen e tij në përfaqësimin e komunitetit në institucione si dhe projekte të cilet ata po i përkrahin me qëllim ëe ndihmes për komunitete. Poashtu, të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë vizituar Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ku janë pritur nga zëvendësministri Sylejman Elshani i cili ka bashkëbiseduar me të rinjët për fushen e kulturës, investimet e ministrise dhe zhvillimin e aktiviteteve kulturore te komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Të rinjët kane diskutuar me të dy zëvëndësministra lidhur me rëndësin e përfaësimit të komuniteteve ne institucionet e Kosovës.

Përveq institucioneve, te rinjët kane qenë pjese e vizites studimore edhe në organizata të cilat punojnë për përmirësimin e gjendjës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, siq janë organizata Roma Versitas dhe Vorae. Gjatë vizitës në organizatën Roma Versitas, Shëndriza Prokshi, Dorela Limanaj dhe Genc Broqi kanë promovuar punën e organizatës Roma Versias në aspektin e ndihmës për studentë të komuniteteve, ofrimi i bursave, mentorimi, orës e tutorimit, punës praktike dhe programe tjera me interes për komunitete.

Organizata Vorae (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) ka organizuar mikpritjen e ngrohtë gjatë vizitës studimore për 10 të rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga regjioni i Mitrovices. Qëllimi i vizitës ishte që këta të rinjë të njihen me organizatën Vorae, misionin, vizionin dhe programet të cilat ne udhëheqinë. Senad Ibishi i informoi më gjeresisht me programin e punësimit, edukimit, antigjipsizmit, banimit dhe fuqizimit të gruas. Gjithashtu, ai ka folur edhe për sfidat dhe sukseset e organizatës dhe luftimin e diskriminimit kundrejtë komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për një shoqëri me të drejta të barabarta.

Këto vizita studimore u realizuan në kuadër të projektit të OJQ-së Romtegra për “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

O komunitetenge terne vizitinde o institucie thay organziacie ani Prishtina

O terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano Mitrovicako regioni ko akava kurko lele kotor ano studipeske vizite ano centralune institucie thay organizacie ani Prishtina.

O terne vizitinde e MInistria vash Komunitetya thay iranipe kote ajukerdile kotar o talominsitri Gazmen Salijeviq kova mothavgya  piri eksperienca ano reprezentipe e komuniteteesko ano institucie sar ini proyektya kola on phikoinen e resipeya vash azhutipe e komunitetengo. Ayekha vi, o terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo kote ajukerdile kotar taloministri Sylejman Elshani kova khetane vakergya e ternencar ani umal e kulturaki, investipya e ministriake ano evolviripe e kulturake aktivitetengo e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ani Kosova. O terne diskutinde e duye taloministrenca phanglo e vasnipeya e reprezentipesko e komunitetengo ani Kosovake institucie.

Pashe e institucienge, o terne cine kotor e studipeska vizitako  ini ano organizacie kola kerena buti vash laqharipe e situaciako e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo, sar si o organizacie Roma Versitas thay Vorae. Ani vizita e organizaciake Roma Versitas, e  Shndriza Prokshi, Dorela Limanaj thay Genc Broqi promovinde e buti e organizaciaki Roma Versitas ano aspekti e azhutipesko vash studentya e komunitetenge, deipe e bursengo, mentoripe, tutoripeske orya, praktikuni buti thay yaver programya ano interesi e komunitetengo.

Organizacia Vorae (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) organizinde o tato shukarajukeripe ani studipeski vizita vash 10 terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetya kotar Mitrovicako regioni. Resipe e vizitako sine kay akala terne te penjargyon e organizacia Vora, misia, vizia thay programya kay phiravena. Senad Ibishi i informingya may buhle vash o program e butyaripesko, edukipe, antijipsizmo, thanipe thay zorakeripe e juvlako. Ayekha vi, ov vakegrya vash o sfide thay suskesya e organizaciake ano maripe e diskriminipesko mamuy roma, ashkalie thay egipqanya vash yekh malipe e yekhune hakayencar.

Akala studipeske vizite realizisale ano rami e proyektesko e BRO Romtegra ” Ekonomikuno Zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunityetengo ano regioni e Mitrovicako – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

Mladi iz zajednica su posetili institucije i organizacije u Prištini

Mladi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz regiona Mitrovice tokom ove nedelje učestvovali su u studijskim posetama centralnim institucijama i organizacijama u Prištini.

Mladi su posetili Ministarstvo za zajednice i povratak gde ih je primio zamenik ministra Gazmen Salijević koji im je preneo svoje iskustvo u predstavljanju zajednice u institucijama kao i projektima koje podržavaju u cilju pomoći zajednicama. Takođe, mladi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana posetili su Ministarstvo kulture, omladine i sporta gde ih je primio zamenik ministra Sulejman Elshani koji je sa mladima razgovarao o oblasti kulture, ulaganjima ministarstva i razvoju kulturnih aktivnosti u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Mladi su razgovarali sa oba zamenika ministra o značaju učešća zajednica u institucijama Kosova.

Pored institucija, mladi su bili deo studijske posete u organizacijama koje rade na unapređenju položaja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kao što su organizacije Roma Versitas i Vorae. Tokom posete organizaciji Roma Versitas, Shendriza Prokši, Dorela Limanaj i Genc Broci su promovisali rad organizacije Roma Versias u smislu pomoći studentima iz zajednica, nudeći stipendije, mentorstvo, časove podučavanja, praktični rad i druge programe od interesa zajednicama.

Organizacija Vorae (Glas Roma, Aškalija i Egipćana) organizovala je toplo gostoprimstvo tokom studijske posete za 10 mladih iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz regiona Mitrovice. Svrha posete je bila da ovi mladi ljudi upoznaju Vorae organizaciju, misiju, viziju i programe koje vode. Senad Ibiši ih je detaljnije upoznao sa programom zapošljavanja, obrazovanja, anticiganizma, stanovanja i osnaživanja žena. Takođe je govorio o izazovima i uspesima organizacije i borbi protiv diskriminacije romske, aškalijske i egipćanske zajednice za društvo sa jednakim pravima.

Ove studijske posete su realizovane u okviru projekta NVO Romtegra za „ Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

The young people of the communities have visited institutions and organizations in Pristina

Young people from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from the Mitrovica region during this week have participated in study visits to central institutions and organizations in Pristina.

The young people have visited the Ministry for Communities and Return where they were received by the Deputy Minister Gazmen Salijevic who conveyed his experience in representing the community in institutions as well as projects which they are supporting with the aim of helping communities. Also, the young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities have visited the Ministry of Culture, Youth and Sports where they were received by the Deputy Minister Sylejman Elshani who talked with the young people about the field of culture, the investments of the ministry and the development of cultural activities in the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo. The young people have discussed with both deputy ministers about the importance of the participation of communities in the institutions of Kosovo.

In addition to the institutions, the young people were part of the study visit in organizations that work to improve the situation of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, such as the Roma Versitas and Vorae organizations. During the visit to the Roma Versitas organization, Shëndriza Prokshi, Dorela Limanaj and Genc Broqi have promoted the work of the Roma Versias organization in terms of helping students from the communities, offering scholarships, mentoring, tutoring hours, practical work and other programs of interest to communities.

The organization Vorae (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) has organized the warm hospitality during the study visit for 10 young people from the Roma, Ashkali and Egyptian communities from the region of Mitrovica. The purpose of the visit was for these young people to get to know the Vorae organization, the mission, the vision and the programs that we lead. Senad Ibishi informed them in more detail about the program of employment, education, anti-gypsyism, housing and women’s empowerment. He also spoke about the challenges and successes of the organization and the fight against discrimination against the Roma, Ashkali and Egyptian communities for a society with equal rights.

These study visits were carried out within the project of NGO Romtegra for “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian Communities in the region of Mitrovica – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN