NEVIPE

TAKIME PËR PROBLEMIN E MARTESAVE TË HERSHME

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Më 14 dhe 15 Janar 2023 u mbajtën dy takime me gra dhe burra (rreth 48 pjesëmarrës), të moshave të ndryshme nga komuniteti Rom, në Mitrovicë.  Në këto takime u shfaq filmi i luajtur “Romni” dhe dokumentari “Si grua e vërtete”(punuar nga UNMIK-u), që trajtojnë problematiken e martesave të hershme, kryesisht tek komuniteti Rom. Tema e trajtuar në keta dy filma nxiti debat dhe konflikt mendësie, sidomos në mes të vajzave dhe gjeneratave më në moshë- burra dhe gra. Në bazë të diskutimeve kishte indikacione se martesat e hershme do të mbesin çështje edhe më tutje për tu trajtuar me seriozitet, si nga institucionet relevante poashtu edhe nga OJQ-të.
Takimet u organizuan nga RROGRAEK-u, mbështetur nga UNMIK-u.

KEDIPYA VASH O PROBLEMI E TERNE PRANDIPYENGO

Pe 14 thay 15 Yanuari 2023 adikerdile duy kedipya e juvlencar thay murshencar (pashe 48 kotorleutne),  e ververutne bershengo kotar Romano komuniteti ani Mitrovica.  Ano akala kedipya mothavdilo o filmi “Romni” thay dokumentari “Sar qaquni juvli”(kerdo kotar UNMIK), kay te treterinel e problematika e terne prandipyengi, may buderi ko romano komuniteti. Treterimo puqipe ano akala filmya vazdingya debata thay konfilkti e godinipesko, may but mashkar o juvla thay o generacie ano bersha – mursha thay juvla. Ani baza e diskutipyengi sine indikacie kay o terne prandipya ka aqhon puqipe kova may dur musay te treteringyol serioziteteya, sar kotar relevantune institucie ayekha vi BRO.
Kedipya organizisale kotar RROGRAEK, phikoime kotar UNMIK.

SASTANCI O PROBLEMU RANIH BRAKOVA

Dana 14. i 15. januara 2023. godine održana su dva sastanka sa ženama i muškarcima (oko 48 učesnika), različitog uzrasta iz romske zajednice, u Mitrovici. Na ovim susretima prikazan je film “Romni” i dokumentarni film “Kao prava žena” (u produkciji UNMIK-a), koji se bave problemom ranih brakova, uglavnom među romskom zajednicom. Tema koja se obrađuje u ova dva filma izazvala je debate i sukobe mišljenja, posebno među devojkama i starijim generacijama – muškarcima i ženama. Na osnovu diskusija, bilo je naznaka da će rani brakovi i dalje biti pitanje koje treba ozbiljno tretirati, kako od strane relevantnih institucija, tako i od strane nevladinih organizacija.
Sastanke je organizovala organizacija RROGRAEK, uz podršku UNMIK-a.

MEETINGS ON THE PROBLEM OF EARLY MARRIAGE

On 14&15 January 2023 are held two meetings involving around 48 participants from Roma community, women and men of different ages. Film “Romni” and the documentary “Like a Real Woman” screenings (produced by UNMIK), on the issue of early/forced marriages affecting mostly Roma girls were followed by a debate and conflict of minds related to this phenomenon, especially between young women and elder generations, both women and men. Based on the discussions there are clear indications that the early marriages are remaining issues to be further seriously treated by relevant institutions and NGOs.
Meetings are organized by RROGRAEK supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN