NEVIPE

TAKIM PËR VAKSINIMIN E FËMIJEVE

  • 4 weeks ago
  • By Romtegra

Më 25 shkurt 2023 u mbajt takimi me gra dhe vajza të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Qendren Mësimore në Mitrovicë. Në takim është diskutuar për vaksinimin e fëmijeve dhe gjendja shendetësore e femijeve të këtyre komuniteteve.

Takimi është organizauar nga organizata Balkan Sunfloëers në bashkëpunim me mjeket nga shtëpia e shëndetit në Mitrovicë.

Çfarë janë vaksinat?

Vaksinat mbrojne kundër sëmundjeve serioze dhe ndonjëherë vdekjeprurëse dhe ndihmojne sistemin mbrojtes të trupit t’iparandaloje ato. Shumica e vaksinave jepen gjatë fëmijërisë për të siguruar mbrojtje në fazat e hershmetëjetës, kur fëmijët janë me të prekshem.

Si funksionojnë vaksinat?

Duke stimuluar sistemin imunitar permes prodhimt te antitrupave, vaksinat përgatisin trupin per të njohur dhe luftuar re ashtuquajturat mikrobe (viruse ose baktere specifike). Për shkak se vaksinat përmbajnë vetem mikrobe të vdekura ose të dobësuara, ato nuk e shkaktojnë sëmundjen dhe nuk e venë fëmijën në rrezik për komplikime. Shumica e vaksinave injektohen, por disa jepen edhe permes gojës.

Është me rëndësi që fëmijet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të vaksinohen. Andaj, bëhen edhe fushata të ndryshme për të informuar dhe vetëdijesuar komunitetet për vaksinim.

SASTANAK O VAKCINACIJI DECE

U subotu, 25. februara 2023. godine održan je sastanak sa ženama i devojkama iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovnom centru u Mitrovici. Na sastanku je bilo reči o vakcinaciji dece i zdravstvenom stanju dece ovih zajednica.

Sastanak je organizovala organizacija Balkanski Sunflowers u saradnji sa lekarima Doma zdravlja u Mitrovici.

Šta su vakcine?

Vakcine štite od ozbiljnih i ponekad smrtonosnih bolesti i pomažu imunološkom sistemu tela da ih spreči. Većina vakcina se daje u detinjstvu da bi se obezbedila zaštita u ranim fazama života, kada su deca najugroženija.

Kako funkcionišu vakcine?

Stimulišući imuni sistem kroz proizvodnju antitela, vakcine pripremaju telo da prepozna i bori se protiv novih takozvanih mikroba (virusa ili specifičnih bakterija). Pošto vakcine sadrže samo mrtve ili oslabljene mikrobe, one ne izazivaju bolest i ne dovode dete u opasnost od komplikacija. Većina vakcina se ubrizgava, ali se neke daju i oralno.

Važno je da deca romske, aškalijske i egipćanske zajednice budu vakcinisana. Zbog toga se sprovode različite kampanje da bi se zajednice informisale o vakcinaciji.


MEETING ON CHILDREN VACCINATION

On February 25, 2023, a meeting was held with women and girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities at the Learning Center in Mitrovica. The meeting discussed the vaccination of children and the health condition of the children of these communities.

The meeting was organized by the organization Balkan Sunflowers in cooperation with the doctors from the health center in Mitrovica.

What are vaccines?

Vaccines protect against serious and sometimes deadly diseases and help the body\’s immune system to prevent them. Most vaccines are given during childhood to provide protection in the early stages of life, when children are most vulnerable.

How do vaccines work?

By stimulating the immune system through the production of antibodies, vaccines prepare the body to recognize and fight new so-called microbes (viruses or specific bacteria). Because vaccines contain only dead or weakened microbes, they do not cause disease and do not put the child at risk for complications. Most vaccines are injected, but some are also given orally.

It is important that the children of the Roma, Ashkali and Egyptian communities are vaccinated. Therefore, various campaigns are carried out to inform and make communities aware of vaccination.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN