NEVIPE

Shrdingya o proyekti “Ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune Komunitetengo ano Mitrovicako regioni – Faza 2

  • 2 months ago
  • By Romtegra
Terne e komunitetenge ano treningo

E organizacia Romtegra startingya implementipe e proyektesko “Ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano Mitrovicako regioni” – Faza 2. Proyekti sile pe resipe o ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune ternengo, thay te promovinel o civilune hakaya, prekal o ulavipe e siklipyengo thay praktikune janipyengo.

Proyekti dikhlarela aktivitetya vash bayripe e praktikune janipyengo kay laqharena o butyaripeske perspektive, deipe e shaipyengo vash mentoripe thay praktika ano institucie, biznesya thay lokalune organizacia ani Kosova. O terne ka vijainen tradipeske dokumentya, treningya vash zhurnalizmo thay IT, studipeske vizite, lahqaripe e avrune dikhipesko e andripesko pe romani qhiv kerdo kotar vijayutne ano rai akale proyektesko vash promovipe e hakosko ano edukipe, o hako vash na diskriminipe thay akcesi ano hakaipe andar o regioni e Mitrovicako.

Ano masek oktobri 2022 adikergyola intensivuno treningo yekh masekuno vash zhurnalizmo kote lena kotor 10 terne e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo. Ano lunge vahtuno plani, akava proyekti sile pe resipe te tiknyarel o egzistimo hendeko e janipyengo, te laqharel o socialuno kotorleipe thay te laqharel o perspektive vash butyaripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano MItrovicako regioni.

Proyekti ka implementingyol ohto masek kotar organizacia Romtegra ano ledeipe e lokalune partneryencar. Proyekti phikoingyola kotar UNMIK-o.
——

Organizata Romtegra ka filluar implementimin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Mitrovicës – Faza 2”. Projekti synon të mbështesë fuqizimin ekonomik në mesin e të rinjve romë, ashkali dhe egjiptianë, dhe të promovojë të drejtat civile, përmes shpërndarjes së njohurive dhe ndihmës praktike.

Projekti parasheh akivitete për rritjen e aftësive praktike që përmirësojnë perspektivat e punësimit, ofrimin e mundësive të mentorimit dhe praktikës në institucionet, bizneset dhe organizatat lokale në Kosovë. Të rinjët do të paisen me leje të vozitjes, trajnime per gazetari dhe TI, vizita studimore, përmirësimi i dukshmërisë së jashtme të përmbajtjes në gjuhën rome të prodhuar nga përfituesit në kuadër të këtij projekti dhe promovimi i të drejtës për arsimim, të drejtën për mosdiskriminim dhe qasje në drejtësi brenda rajonit të Mitrovicës.

Gjatë muajit tetor 2022 mbahet trajnimi intensiv një mujor për gazetari ku marrin pjesë 10 të rinjë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në planin afatgjatë, ky projekt synon të ngushtojë hendekun ekzistues të aftësive, të përmirësojë përfshirjen sociale dhe të përmirësojë perspektivat e punësimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Mitrovices.

Projekti do të implementohet tetë muaj nga organizata Romtegra në bashkëpunim me partnerë lokal. Projekti përkrahet nga UNMIK-u.
——

Organizacija Romtegra započela je realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza 2“. Projekat ima za cilj da podrži ekonomsko osnaživanje mladih Roma, Aškalija i Egipćana i promoviše građanska prava, kroz širenje znanja i praktičnu pomoć.

Projekat predviđa aktivnosti za povećanje praktičnih veština koje poboljšavaju izglede za zapošljavanje, pružajući mogućnost mentorstva i stažiranja u lokalnim institucijama, preduzećima i organizacijama na Kosovu. Mladima će biti omogućena vozačka dozvola, novinarska i informatička obuka, studijske posete, poboljšanje vanjske vidljivosti sadržaja na romskom jeziku koje proizvode korisnici u okviru ovog projekta i promocija prava na obrazovanje, prava na nediskriminaciju i pristup pravdi unutar regiona Mitrovice.

Tokom oktobra 2022. godine održaće se jednomesečna intenzivna obuka za novinarstvo na kojoj će učestvovati 10 mladih iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Dugoročno, ovaj projekat ima za cilj da smanji postojeći jaz u veštinama, poboljša socijalnu uključenost i poboljša izglede za zapošljavanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice.

Projekat će osam meseci realizovati organizacija Romtegra u saradnji sa lokalnim partnerima. Projekat podržava UNMIK.
——

The Romtegra organization started the implementation of the project “Economic Empowerment of Roma, Ashkali, Egyptian Communities in Mitrovica Region – Phase 2”. The project aims to support economic empowerment among Roma, Ashkali and Egyptian youth, and promote civil rights, through the dissemination of knowledge and practical assistance.

The project envisages activities for increasing practical skills that improve employment prospects, providing mentoring and internship opportunities in local institutions, businesses and organizations in Kosovo. Young people will be provided with a driving license, journalism and IT training, study visits, improving the external visibility of Romani language content produced by the beneficiaries under this project and promoting the right to education, the right to non-discrimination and access to justice within the Mitrovica region.

During the month of October 2022, a one-month intensive training for journalism will be held, where 10 young people from the Roma, Ashkali and Egyptian communities will participate. In the long term, this project aims to narrow the existing skills gap, improve social inclusion and improve the employment prospects of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the Mitrovica region.

The project will be implemented for eight months by the Romtegra organization in cooperation with local partners. The project is supported by UNMIK.

Florentina Jahja & Suad Gashijani