NEVIPE

Për Ditën Ndërkombëtare të Romëve është shfaqur filmi “Romni”

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Duke synuar rritjen e ndërgjegjësimit të grave ndaj martesave të hershme, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Romëve, që nga dita e shtunë për katër netë radhazi është shfaqur filmi “Romni” (punuar nga UNMIK-u) i cili flet rreth kësaj problematike.

Filmi shtjellon vështirësitë me të cilat ballafaqohen një numër i madh i vajzave të reja, veçanërisht të komunitetit rom, të nxitura të martohen herët.

“Besojmë se me forma të ndryshme është e rëndësishme që të adresojmë këtë cështje dhe të synojmë të ndërgjegjësojmë sa më shumë vajza. Në ditën e fundit ne i kemi ftuar edhe djemtë, pasi besojmë se ata gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm në parandalimin e këtyre rasteve” thotë Sadete Gasijani (Nana) aktiviste e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Mitrovicë.

Sadetja falenderon drejtoreshën Valdete Idrizi dhe Drejtorinë për Kulturë Rini dhe Sport në komunen e Mitrovicës që e ka mundësuar shfaqjen e këtyre filmave dhe ka kontribu që të përqohet mesazhi në vendin e duhur.

Vash Lumiako Dive e Romengo mothavdilo o filmi “Romni”

Ovindoy o resipe o bayripe e godinipesko pedral o terne prandipya, ani sura e Lumiake Divesko e Romengo, sar kotar savatone dive shtar dive rendoa mothavdilo o filmi “Romni” (kerdo kotar UNMIK) kova vakerla vash akaya problematika.

Filmi mothavela vash o pharipya kolencar arakhlola yekh baro gendo e qhayengo, may buderi e romane komunitetesko, vazdime vahs te prandingyon may angle.

“Pakya  kay e ververutne formencar sito vasno kay te adresina akava puqipe thay te ovelmen o godirnipe vahs so may btu qhaya. Ko pauno dive khargyam vi e qhaven, palo kay pakya kay vi on silen vasni rola ano anglo aqhavipe akale surengo” vakerla e Sadete Gashijani (Nana) aktivista e komunitetengo roma, ashkalie thay egipqanya ani mitrovica.

Sadeta nays kerla e direktora valdete Idrizi thay o Direktoriati vash Kultura, Terne thay Sporti ani Mitrovicaki komuna kay kergya shayutno o mothavipe akale filmyengo thay kontribuingya kay te biqhalgyol o mesazhi ano manglo than.

Za Međunarodni dan Roma prikazan je film „Romni“.

U cilju podizanja svesti žena o ranim brakovima, povodom Međunarodnog dana Roma, od subote, četiri večeri zaredom, prikazao se film „Romi” (u produkciji UNMIK-a) koji govori o ovoj temi.

Film elaborira teškoće sa kojima se suočava veliki broj mladih žena, posebno iz romske zajednice, koje se podstiču da se rano udaju.

„Smatramo da je na različite načine važno da se pozabavimo ovim pitanjem i težimo podizanju svesti kod što većeg broja devojaka. Poslednjeg dana smo pozvali i dečake, jer verujemo da i oni imaju važnu ulogu u sprečavanju ovih slučajeva“, kaže Sadete Gasijani (Nana), aktivistkinja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Mitrovici.

Sadeta zahvaljuje direktorici Valdete Idrizi i Upravi za kulturu, omladinu i sport u opštini Mitrovica što su omogućili prikazivanje ovih filmova i doprineli da se poruka prenese na pravo mesto.

For International Roma Day, the film “Romni” was shown

Aiming to increase women’s awareness of early marriages, on the occasion of the International Roma Day, since Saturday, for four consecutive nights, the film “Romni” (produced by UNMIK) has been shown, which talks about this issue.

The film elaborates on the difficulties faced by a large number of young women, especially from the Roma community, who are encouraged to marry early.

“We believe that in different ways it is important to address this issue and aim to raise awareness among as many girls as possible. On the last day, we also invited the boys, as we believe that they also have an important role in preventing these cases,” says Sadete Gashijani (Nana), an activist of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Mitrovica.

Sadeta thanks director Valdete Idrizi and the Directorate for Culture, Youth and Sport in the municipality of Mitrovica for enabling the showing of these films and for contributing to get the message across in the right place.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN