NEVIPE

NDIHMA PAS VËRSHIMEVE NË MITROVICË

  • 8 months ago
  • By Romtegra

Pas reshjeve të dendura të shiut, rajoni i Mitrovicës më konkretisht lagjja Adem Vosa në vendbanimin Roma Mahalla ishte goditur me vërshime ku rreth 30 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë pësuar nga vërshimet dhe situata është e rëndë.

Për të dalur në ndihmë të këtyre familjeve organizata Help in Kosovo në bashkëpunim me komunen e Mitrovicës kanë shpërndarë ndihma me pako higjienike për 300 familje të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Shpërndarja e këtyre pakove është bërë në qendrën edukative në Roma Mahalla.

AZHUTIPE PALO PANYESKE LEIPYA

Palo panyeske leipya, regioni e Mitrovicako may konkretune o drom Adem Voca ano beshipesko than Roma Mahala sine qalavdo e payneske leipyendar kote pashe 30 familie e komunitetengo Roma, Ashkalie thay Egipqanya  sinelen hasari kotar panyeske leipya thay situacia sitoy phari.

Vash te iklon ano azhutipe akale familienge organiacia Help in Kosovo ano ledeipe e Mitrovicaka komuna ulavde azhutipya e higienake paketyencar vash 300 familie e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo. Ulavipe akale paketengo kerdilo ano edukipesko centro ani Roma Mahalla.

POMOĆ POSLE POPLAVA U MITROVICI

Posle obilnih padavina, region Mitrovice, tačnije ulica Adem Voca u naselju Romska Mahala, pogodile su poplave, gde je oko 30 porodica iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice stradalo od poplava i situacija je ozbiljna.

Da bi pritekli u pomoć ovim porodicama, organizacija Help in Kosovo, u saradnji sa opštinom Mitrovica, podelila je pomoć sa higijenskim paketima za 300 porodica romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Podela ovih paketa obavljena je u obrazovnom centru u Romskoj mahali.

HELP AFTER THE FLOODING IN MITROVICI

After the heavy rains, the region of Mitrovica, specifically the Adem Vosa neighborhood in the Roma Mahalla settlement, was hit by floods, where about 30 families from the Roma, Ashkali and Egyptian communities have suffered from the floods and the situation is serious.

To come to the aid of these families, the organization Help in Kosovo, in cooperation with the municipality of Mitrovica, has distributed aid with hygiene packages to 300 families of the Roma, Ashkali and Egyptian communities. The distribution of these packages was done at the educational center in Roma Mahalla.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJAN