NEVIPE

Lumiako Dive e Medienge Tromalipesko

  • 1 month ago
  • By Romtegra

Ano Lumiako Dive e Medienge Tromalipesko, ani konferenca organizimi kotar Asociacia e Kosovake Zhurnalistyengi sheruni tema sine siguripe e zhurnalistyengo. Shefi e AGK-ko, Xhemajl Rexha, vakergya kay vazdingya alarmi ko siguripeske organya ano than thay mashkarthemutne, vash te den siguripeske kondicie vash zhurnalistya anor aporti ano vrdlorig, numay sar si pe leste, KFOR na respodeingya vahs olengo mangipe. Ko panj palune bersha, AGK registringya 120 sure e darakeripeske, perdal zhurnalistya thay butikerne e mediengo, vakergya o Rexha.

Shefi e OSBE Misiako ani Kosova, Michael Davenport, vaakergya kay sito darakerdo vash incidentya pedral zhurnalistya sar ini kotar qalavipe kay silen garantime hakaya vahs tromalipe e vakeripesko thay tromalipe e mediengo. Shefi e EU-ko ani Kosova, Tomas Szunyog, konsiderinava problmatikuni o ovipe e financipesko e mediengo thay politikune qalavipya kay lugyaripeya silen khuvipe thay aqhavipe ano mediengo biumlavdipe.

Ko mashakr vahti, presidenta Vjosa Osmani, prekal yekh postipe ano Twitter, vakergya kay “Tromalipe e mediengo na sito numay yekh signali e saste malipesko, ov sito dudi yekha luludyuna demokraciako”.

Ani organizimi koferencia kotar Kosovaki Azhurnalistyengi Asociacia lele kotor ini Daut Qulangjio, redaktori e romana redaksiako ano RTK sa rini Florentina Jahja thay Suad Gashijani, duy praktikantya ani Romtegra an o rami e proyektesko “Ekonomikuno zorakeripe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano Mitrovicako regioni – Faza II” phikoimo kotar UNMIK.

Dita Botërore e Lirisë së Shtypit

Në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit, në konferencën e organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës temë kryesore ishte siguria e gazetarëve. Kryetari i AGK-së, Xhemajl Rexha, tha se AGK-ja ka ngritur alarmin te organet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare, për të ofruar kushte të sigurisë për gazetarët gjatë raportimit në veri, por që sipas tij, KFOR-i nuk i është përgjigjur kërkesë së tyre. Në pesë vitet e fundit, AGK-ja ka regjistruar 120 raste kërcënimesh, ndaj gazetarëve dhe punonjësve të tjerë të medias, ka thënë Rexha.

Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, theksoi se është i shqetësuar për incidentet ndaj gazetarëve si dhe nga ndikimi që kanë në të drejtat e garantuara për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medies. Shefi i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, e konsideroi problematike mënyrën e financimit të medieve dhe ndikimet politike që vazhdimisht kanë ndërhyrë dhe penguar në pavarësinë e medies.

Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani, përmes një postimi në Tuitter, ka thënë se “Liria e medies nuk është vetëm një shenjë e një shoqërie të shëndetshme, ajo është një shtyllë e një demokracie të lulëzuar”.

Në konferencën e organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës kanë marrë pjesë edhe Daut Qulangji, redaktori i redaksise rome ne RTK si dhe Florentina Jahja dhe Suad Gashijani, dy praktikantë të gazetarisë ne Romtegra ne kuadër projektit “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Rome, Ashkali, Egjiptianë në rajonin e Mitrovicës – Faza II” i përkrahur nga UNMIK.

Svetski dan slobode medija

Na Svetski dan slobode medija, na konferenciji koju je organizovalo Udruženje novinara Kosova, glavna tema bila je bezbednost novinara. Šef AGK-a, Xhemajl Rexha rekao je da je AGK podigla uzbunu lokalnim i međunarodnim bezbednosnim organima, da obezbede bezbednosne uslove za novinare dok izveštavaju na severu, ali da, prema njegovim rečima, Kfor nije odgovorio na njihov zahtev. U poslednjih pet godina AGK je registrovala 120 slučajeva pretnji novinarima i drugim medijskim radnicima, rekao je Rexha.

Šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport istakao je da je zabrinut zbog incidenata nad novinarima, kao i uticaja koji oni imaju na zagarantovana prava na slobodu izražavanja i slobodu medija. Šef EU na Kosovu Tomaš Šunjog smatrao je problematičnim način finansiranja medija i političke uticaje koji su stalno ometali i ometali nezavisnost medija.

U međuvremenu, predsednica Vjosa Osmani je, putem objave na Tviteru, rekla da „sloboda medija nije samo znak zdravog društva, ona je i stub napredne demokratije“.

Na konferenciji koju je organizovalo Udruženje novinara Kosova, učestvovao je Daut Qulangji, urednik romske redakcije u RTK, kao i Florentina Jahja i Suad Gashijani, dva novinarska pripravnika u Romtegri, u okviru projekta „ Ekonomsko osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u regionu Mitrovice – faza II“ uz podršku UNMIK-a.

World Press Freedom Day

On the World Press Freedom Day, in the conference organized by the Association of Journalists of Kosovo, the main topic was the safety of journalists. The head of AGK, Xhemajl Rexha, said that AGK has raised the alarm to local and international security bodies, to provide security conditions for journalists while reporting in the north, but that, according to him, KFOR has not responded their request. In the last five years, AGK has registered 120 cases of threats against journalists and other media workers, said Rexha.

The head of the OSCE Mission in Kosovo, Michael Davenport, emphasized that he is concerned about the incidents against journalists as well as the impact they have on the guaranteed rights to freedom of expression and freedom of the media. The head of the EU in Kosovo, Tomas Szunyog, considered the way of financing the media and the political influences that have constantly interfered and hindered the independence of the media to be problematic.

Meanwhile, President Vjosa Osmani, through a post on Twitter, said that “Media freedom is not only a sign of a healthy society, it is a pillar of a thriving democracy”.

In the conference organized by the Association of Journalists of Kosovo, participated Daut Qulangji, the editor of the Roma newsroom in RTK, as well as Florentina Jahja and Suad Gashijani, two journalism interns in Romtegra, within the project “Economic Empowerment of the Roma, Ashkali, Egyptian communities” in the region of Mitrovica – Phase II” supported by UNMIK.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJANI