NEVIPE

INFORMIPE VASH VIOLENCA ANI POLYUNI BAZA

  • 1 month ago
  • By Romtegra

Organizacia Rrograek koya realizinela proyektya vash juvla e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya pe 27 decembri 2022 organizingya yekh butyarni ano edukativuno centro ani Roma Mahala ani Mitrovica.

Ani akaya butyarni 28 Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune juvla informisale vash e violenca ani polyuni baza, e mothavipeya vash violenca ani familia thay terne/obligime prandipya, ko komunitetya targetime ano proyekti. Pashe e informipeske vash o ververutne forme e violencake, on informisale ini e relevantune instituciencar ano treteripe e ververutne formengo e violencako ani polyuni baza thay ovipya e surenge raportipesko.

Akava aktiviteti ulo shayutno kotar o proyekti “Violenca ani Polyuni Baza ko Romane thay Ashkalyune Juvla ani Mitrovica”, implementimo kotar RROGRAEK thay phikoimo kotar Ofisi e Kosovaka Presidentako.

INFORMIM MBI DHUNËN NË BAZA GJINORE

Organizata Rrograek e cila realizon projekte për gratë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me 27 dhjetor 2022 ka organizuar një punëtori në qendren edukative në lagjen Roma Mahala në Mitrovice.

Në këtë punëtori 28 gra Rome dhe Ashkali nga Mitrovica u informuan rreth dhunës në baza gjinore, me theks në dhunën në familje dhe martesat e hershme/detyrueshme, tek komunitetet e targetuara me projekt. Përveq informimit rreth formave të ndryshme të dhunës, ato u njohtuan edhe me institucionet relevante në trajtimin e formave të ndryshme të dhunës në baza gjnore dhe mënyrat e raportimit të rasteve.

Ky aktivitet u mundësua nga projekti “Dhuna në Baza Gjinore tek Gratë Rome dhe Ashkali të Mitrovicës”, implementuar nga RROGRAEK dhe mbështetur nga Zyra e Presidentës së Kosovës.

INFORMISANJE O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

Organizacija Rrograek, koja realizuje projekte za žene iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, 27. decembra 2022. godine organizovala je radionicu u obrazovnom centru u Romskoj Mahali u Mitrovici.

U ovoj radionici, 28 Romkinja i Aškalija iz Mitrovice je informisano o rodno zasnovanom nasilju, sa naglaskom na nasilju u porodici i ranim/prisilnim brakovima, u zajednicama koje su ciljane na projekat. Pored informacija o različitim oblicima nasilja, upoznate su i relevantne institucije sa rješavanjem različitih oblika rodno zasnovanog nasilja i načinima prijavljivanja slučajeva.

Ovu aktivnost omogućio je projekat „Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i Aškalijama u Mitrovici“, koji sprovodi RROGRAEK i podržava Kancelarija predsednika Kosova.

INFORMATION ON GENDER-BASED VIOLENCE

The Rrograek organization, which implements projects for the women of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, on December 27, 2022, organized a workshop at the educational center in the Roma Mahala neighborhood in Mitrovica.

In this workshop, 28 Roma and Ashkali women from Mitrovica were informed about gender-based violence, with an emphasis on domestic violence and early/forced marriages, in the communities targeted by the project. In addition to information about different forms of violence, they were also introduced to the relevant institutions in dealing with different forms of gender-based violence and the ways of reporting cases.

This activity was made possible by the project “Gender-Based Violence against Roma and Ashkali Women of Mitrovica”, implemented by RROGRAEK and supported by the Office of the President of Kosovo.

FLORENTINA JAHJA&SUAD GASHIJANI