MEDIA

Emisia React – Violenca ano familie e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo ani pandemia!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Dhuna në familje te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian gjatë pandemisë!