REACT

Emisia React – Politikune subyektya e Romane komunitetesko ano Anglovahtune Alosaripya ani Kosova!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Subjektet politike të komunitetit Rom në Zgjedhjet e Parakohshme në Kosovë!