NEVIPE

Drama “Historitë e Grave” do të shfaqet në Gjakovë

  • 4 months ago
  • By Romtegra
𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐉𝐮𝐯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 – 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐨 𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐟𝐚𝐪𝐞𝐭 𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐀𝐬𝐢𝐦 𝐕𝐨𝐤𝐬𝐡𝐢 – 𝐆𝐣𝐚𝐤𝐨𝐯𝐞
Me 27 maj 2023, te shtunen fillon udhetimi i shfaqjeve Historite e Grave ne kuader te projektit “Promovimi i teatrit rom “Nexhip Menekshe” permes turneut teatror”, i cili mbeshtetet nga programi Romacted i Keshillit te Europes.
Andaj, ftojme gjithe komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian te Komunes se Gjakoves qe te vijne e te shikojne nje shfaqje te punuar per te nxitur te Drejtat e Grave.
_______________________________________________________________________
𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐉𝐮𝐯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 – 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐦 𝐕𝐨𝐤𝐬𝐡𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 – 𝐆𝐣𝐚𝐤𝐨𝐯𝐞
On May 27, 2023, on Saturday, the tour of the Women’s History plays begins as part of the project “Promotion of the Roma theater “Nexhip Menekshe” through the theater tour”, which is supported by the Romacted program of the Council of Europe.
Therefore, we invite all the Roma, Ashkali and Egyptian communities of the Municipality of Gjakova to come and see a show created to promote Women’s Rights.