NEVIPE

Butyaripe e qhayengo e komunitetengo ani Mitrovica prekal e praktikuni buti

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Qhaya e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo prekal o programi e praktikuna butyako butyargona ano lokalune biznesya thay akalea vijainena ini shaipe e lunge vahtune butyaripesko.

Akaya praktika shrdingya ani Mitrovica vash o qhaya e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo. Adella Bahtiri thay Sermina Rushiti siton vijayutne e praktikuna butyako. Akala duy qhaya agorinde ko akava bersh e mashkaruni shkola e tregoski thay biznesi.

Biraipkani oprganizacia VORAE dengya shaipe vash akala duy qhaya kay te butyargyon sar praktikante vash trin masek ano biznesi Viva Fresh Store ani Mitrovica. Sol duy vakerna kay siton qalarde e praktikuna butya pakyavindoy kay ovelolen shaipe vash savahtuno butyaripe. On vakerna kay siton gatisarde te butyargyon thay te intervistingyon vash e buti ano ververutne centrya thay biznesya.

Proyekti vash deipe e praktikuna butyako vash o terne e romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetengo financingyola thay phiravgyola kotar e organziacia Vorae.

Punësimi i vajzave të komuniteteve në Mitrovicë përmes punës praktike

Vajzat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmes programit të punës praktike punësohen në bizneset lokale dhe me këtë përfitojnë përvojen dhe mundësin e punësimit afatgjatë.

Kjo praktike ka filluar në Mitrovice për vajzat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Adella Bahtiri dhe Sermina Rushiti janë përfituese të punës praktike. Këto dy vajza e kane përfunduar këtë vitë shkollën e mesme të tregtisë dhe biznesit.

Organizata joqeveritare VORAE ka ofruar mundesin për këto dy vajza që të punësohen si praktikante për tre muaj në biznesin Viva Fresh Store në Mitrovicë. Të dyjat thonë se janë të kënaqur me punën praktike duke shpresuar në mundësin e punësimit të përhershëm. Ata thonë se janë të gatshëm të punësohen dhe të intervistohen për punë në qendrat e ndryshme tregtare dhe biznese.

Projekti për ofrimin e punes praktike për të rinjët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian financohet dhe zbatohet nga organizata Vorae.

Zapošljavanje devojaka iz zajednica u Mitrovici kroz praktičan rad

Kroz program praktičnog rada, devojke iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana se zapošljavaju u lokalnim preduzećima i na taj način imaju koristi od iskustva i mogućnosti dugoročnog zaposlenja.

Ova praksa je počela u Mitrovici za devojke iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Adela Bahtiri i Sermina Rušiti su korisnice praktičnog rada. Ove dve devojke su ove godine završile srednju trgovačko-poslovnu školu.

Nevladina organizacija VORAE ponudila je mogućnost da se ove dve devojke zaposle kao pripravnice na tri meseca u Viva Fresh Store-u u Mitrovici. Obojica kažu da su zadovoljni praktičnim radom nadajući se mogućnosti stalnog zaposlenja. Kažu da su spremni da budu angažovani i intervjuisani za poslove u raznim tržnim centrima i preduzećima.

Projekat pružanja praktičnog rada mladima iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana finansira i sprovodi organizacija Vorae.

Employment of girls from communities in Mitrovica through practical work

Through the practical work program, girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities are employed in local businesses and thus benefit from experience and the possibility of long-term employment.

This practice has started in Mitrovica for girls from the Roma, Ashkali and Egyptian communities. Adella Bahtiri and Sermina Rushiti are beneficiaries of practical work. These two girls have finished the trade and business high school this year.

The non-governmental organization VORAE has offered the opportunity for these two girls to be employed as interns for three months at the Viva Fresh Store business in Mitrovica. Both say they are satisfied with the practical work hoping for the possibility of permanent employment. They say they are ready to be hired and interviewed for jobs in various shopping centers and businesses.

The project to provide practical work for young people of the Roma, Ashkali and Egyptian communities is financed and implemented by the organization Vorae.

Florentina Jahja&Suad Gashijani